Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Ampliación de Matemática Aplicada es una asignatura básica de seis créditos ECTS que se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Ingeniería Robótica.


Junto con las asignaturas de primer curso, Fundamentos de Matemática Aplicada I y Fundamentos de Matemática Aplicada II conforma los contenidos matemáticos impartidos en el grado.

 

Adaptación curricular (COVID-19) - Docencia:
En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la asistencia al aula de la totalidad de los estudiantes, las actividades formativas presenciales podrán pasar a impartirse en línea, bien de forma parcial (docencia dual) o completa. La docencia dual y en línea se realizará de modo sincrónico por medio de aula virtual

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Desenvolupar la capacitat de l'alumne per a aplicar, tant des d'un punt de vista analític com numèric, els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, a més de variable complexa, als diversos problemes matemàtics que es plantegen en sistemes robòtics.
 • CE14 : Conèixer les eines matemàtiques i aplicacions informàtiques més adequades per al modelatge i anàlisi de sistemes lineals i no lineals i ser capaç d'analitzar-ne el comportament dinàmic.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer càlculs amb nombres complexos i funcions elementals complexes.
 • Calcular arrels, logaritmes i potències complexes.
 • Calcular el radi de convergència i estudiar el comportament en la frontera del disc de convergència d'una sèrie de potències.
 • Representar funcions holomorfas senzilles per la seua sèrie de Taylor.
 • Calcular resíduos. Usar el teorema dels resíduos per a calcular alguns tipus d'integrals reals i complexes així com per a sumar alguns tipus de sèries de nombres reals.
 • Classificar les singulars d'una funció holomorfa i representar funcions holomorfas senzilles en un anell per la seua sèrie de Laurent.
 • Calcular la sèrie de Fourier d'una funció integrable i estudiar la seua convergència. Aplicacions de la identitat de Parseval.
 • Usar tècniques d'integració complexa per a calcular transformades de Fourier i de Laplace, utilitzant la transformada de Laplace per a resoldre alguns tipus d'equacions diferencials.
 • Conèixer aplicacions a la robòtica de la transformada z.
 • Calcular probabilitats mitjançant la llei de probabilitat total i a partir de variables aleatòries discretes i contínues.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura de Ampliación de Matemática Aplicada pretende introducir al alumno en las ideas y las técnicas básicas del cálculo diferencial de variable compleja, series funcionales, transformaciones conformes y estadística en derivadas parciales desde una perspectiva eminentemente práctica, explorando el uso y aplicaciones de las mismas.

El conocimiento suficiente de estos elementos redundará en un mejor aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y servirá como base para una futura ampliación o profundización de los conocimientos matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden lógico y la precisión.

 

 

Dades generals

Codi: 33711
Professor/a responsable:
GARCIA GARCIA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix