Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Fundamentos Físicos de la Ingenería II se centra, fundamentalmente, en el electromagnetismo: electrostática, corrientes eléctricas, circuitos, magnetostática, inducción electromagnética, ondas electromagnéticas e introducción a la electrónica.

Los conocimientos impartidos en esta asignatura permitiran al alumno asimilar conceptos de Física ligados a la la Ingeniería en general y, particularmente, a la Ingeniería Robótica. La asignatura también aportará al alumnado la asimilación de métodos y estrategias para la resolución de problemas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els conceptes bàsics sobre les lleis generals de l'electromagnetisme.
 • Analitzar i resoldre circuits de corrent continu i altern.
 • Entendre els principis i les lleis fonamentals de l'òptica i les aplicacions en robòtica.
 • Adquirir capacitat per a resoldre problemes que involucren qüestions de física en l'àmbit de l'enginyeria robòtica.
 • Aconseguir destresa per a aplicar el mètode científic amb rigor en mesuraments i càlculs i en l'elaboració d'informes.
 • Adquirir la capacitat per a treballar en grup.
 • Aconseguir planificar tasques i comprometre's a complir objectius i terminis.
 • Aconseguir la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.
 • Saber utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les aplicacions en l'enginyeria i la robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y comprender los conceptos básicos de campos, ondas y electromagnetismo.
- Diseñar y analizar circuitos eléctricos sencillos.
- Conocer y comprender los principios físicos de los semiconductores y dispositivos electrónicos.

 

 

Dades generals

Codi: 33707
Professor/a responsable:
NEIPP LOPEZ, CRISTIAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix