Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPRESSIÓ GRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El desenvolupament de la visió espacial i el coneixement de les tècniques i normes de representació gràfica, són capacitats bàsiques per al desenvolupament de projectes d'Enginyeria Robòtica, principalment en les fases de disseny i elaboració/interpretació de plànols. Per tant, aquesta assignatura prepará a l'alumne per a aconseguir les competències esmentades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Tenir capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica que permeten el disseny i la interpretació de plànols de sistemes mecànics i de circuits elèctrics i electrònics. Conèixer i saber utilitzar programes informàtics de disseny i visualització d'esquemes de circuits, estructures i mecanismes.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar la normativa i terminologia del dibuix tècnic, a més de les tècniques bàsiques de representació.
 • Conèixer, comprendre i emprar correctament els principis i convencionalismes normalitzats, per a representar i acotar mecanismes, articulacions i sistemes robòtics, a més dels elements propis de les instal·lacions on se situen.
 • Adquirir habilitat en la representació i acotació normalitzada mitjançant croquis aplicats al camp de la robòtica.
 • Ser capaç d'interpretar plànols d'enginyeria robòtica, distingint-ne les parts, de plasmar gràficament les idees fruit dels dissenys o les solucions a problemes plantejats.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els fonaments i convencionalismes dels sistemes de representació per a la generar plànols en dues dimensions.
 • Conèixer i comprendre els fonaments bàsics del sistema axonomètric per a representar models robòtics en 3D.
 • Desenvolupar la capacitat espacial, mitjançant la representació d'objectes en dues i tres dimensions.
 • Adquirir coneixements bàsics de programes de disseny assistit per ordinador, com a instrument per a l'aplicació al desenvolupament gràfic de models robòtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer i aplicar la normativa i terminologia del Dibuix Tècnic així com tècniques bàsiques de representació.
 • Conèixer, comprendre i emprar amb correcció els principis i convencionalismes normalitzats, per a la representació i acotació de mecanismes, articulacions i sistemes robòtics, així com elements propis de les instal·lacions on se situen.
 • Adquirir habilitat en la representació i acotació normalitzada mitjançant croquis aplicats al camp de la robòtica.
 • Capacitat per a interpretar plànols d'enginyeria robòtica distingint les diferents parts que ho formen i capacitat per a plasmar gràficament les idees fruit dels dissenys o solucions a problemes plantejats.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els fonaments i convencionalismes dels sistemes de representació per a la generar plànols en 2 dimensions.
 • Conèixer i comprendre els fonaments bàsics del Sistema Axonomètric per a la representació de models robòtics en 3D. 
 • Desenvolupar la capacitat espacial, mitjançant la representació d'objectes en dues i tres dimensions.
 • Adquirir coneixements bàsics de programes de disseny assistit per ordinador com a instrument per a l'aplicació al desenvolupament gràfic de models robòtics.

 

 

Dades generals

Codi: 33705
Professor/a responsable:
SENTANA GADEA, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix