Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería es una asignatura de carácter básico que pretende desarrollar conceptos generales fundamentales para comprender la estructura y propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Se pretende que los estudiantes adquieran las herramientas básicas en el ámbito de la química sobre las que poder desarrollar su formación ingenieril.

Las clases de laboratorio permitirán a los estudiantes reforzar el aprendizaje sobre la sistemática básica del trabajo experimental a la vez que permitirá comprobar o aplicar experimentalmente principios aprendidos en las clases de teoría y tratar conceptos nuevos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Conèixer els principals aspectes de l'estructura i les propietats químiques i funcionals dels materials, per tal de ser capaç de determinar-ne els més adequats per a una aplicació en robòtica.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments d'estructura atòmica de la matèria.
 • Conèixer els tipus d'enllaç i entendre la influència que l'enllaç té en les propietats macroscòpiques de la matèria.
 • Conèixer els fonaments d'equilibri químic i reactivitat.
 • Entendre els principis dels equilibris àcid-base, conèixer el concepte de pH i entendre la manera com aquest factor pot influir en aspectes com ara la durabilitat de la matèria.
 • Conèixer i comprendre els fonaments de les reaccions d'oxidació i reducció i la influència que tenen en els processos de corrosió i degradació de materials metàl·lics.
 • Conèixer els principals mecanismes de corrosió dels metalls en entorns industrials, a més dels mecanismes més comuns de protecció.
 • Conèixer els fonaments de la química orgànica.
 • Conèixer els fonaments de química dels polímers.
 • Conèixer els fonaments dels processos de degradació de polímers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Dentro de los objetivos de esta asignatura, distinguimos entre aquellos relacionados con el aprendizaje de contenidos y los relacionados con el desarrollo de habilidades.

En cuanto a los objetivos relacionados con los contenidos, se pretende que el alumno adquiera la base química que le permita entender y ampliar aquellos conceptos con los que se va a encontrar durante su formación como ingeniero y en su carrera profesional. En esta línea, se pretende que el alumno conozca los fundamentos que le permitan abordar problemas básicos de química así como aspectos de las propiedades de los materiales y de su reactividad para sus posibles aplicaciones en el campo de la robótica.

En cuanto a los objetivos relacionados con el desarrollo de habilidades, las clases de laboratorio pretenderán reforzar la capacidad de planificación, el espíritu crítico, el trabajo en equipo y la expresión escrita para transmitir conceptos y resultados de una manera ordenada y argumentada.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33703
Professor/a responsable:
GARCIA CORTES, ANGELA NURIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix