Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, es básica dentro de la titulación de grado en Ingeniería Robótica. Proporciona los conceptos teóricos y principios físicos fundamentales para poder desarrollar competencias específicas del grado. La asignatura depende de Matemáticas de la que necesita herramientas para su desarrollo. Se recomienda cursarla antes que el resto de asignaturas de Física y que las asignaturas de Materiales, pues en ella se tratan los principios fundamentales de la mecánica, la termodinámica y las oscilaciones y ondas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, la termodinàmica i les ones.
 • Adquirir capacitat per a resoldre problemes que involucren qüestions de física en l'àmbit de l'enginyeria robòtica.
 • Aconseguir destresa per a aplicar el mètode científic amb rigor en mesuraments i càlculs i en l'elaboració d'informes.
 • Adquirir la capacitat de treball en grup.
 • Aconseguir planificar treballs i comprometre's a complir objectius i terminis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir las competencias necesarias de cara a la formación científica básica de un estudiante universitario especializado en la rama técnica de Ingeniería Robótica y conseguir los conocimientos básicos de las leyes y principios de la Física, necesarios para poder acceder a la comprensión de las distintas materias que se impartirán a lo largo del grado.

 

 

Dades generals

Codi: 33702
Professor/a responsable:
HEREDIA AVALOS, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix