Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATOLOGIA I REHABILITACIÓ D'OBRES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asigantura propone el formar a los alumnos en los conceptos más importantes relacionados con la patología en la obra civil y su rehabilitació. Para ello, en una primera fase, se plantearán las causas más comunes que generan esta problemática, sus mecanismos de desarrollo y métodos de prevención. Fundamentalmente de la principal patología asociada a las EHA. Es fundamental la educación superior de cara a proporcionar al futuro ingeniero las herramientas necesarias que le permitan ser consciente y conocedor de la problematica de las patologías en EHA y adquirir competencias para su correcta actuación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-5 : Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-1 : Coneixement de les tècniques topogràfiques per a obtenir mesuraments, formar plànols, establir traçats, portar al terrè geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.
 • CE-12 : Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació, organització, mesurament i valoració d'obres.
 • CE-2 : Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.
 • CE-3 : Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.
 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.
 • CE-5 : Coneixements de geotècnia i mecànica de sòls i de roques així com la seua aplicació en el desenvolupament d'estudis, projectes, construccions i explotacions on siga necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.
 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.
 • CE-7 : Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-1 : Coneixement de la tipologia i les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seua aplicació en els processos de fabricació.
 • CEC-2 : Coneixement sobre el projecte, càlcul, construcció i manteniment de les obres d'edificació quant a l'estructura, els acabats, les instal·lacions i els equips propis.
 • CEC-3 : Capacitat per al projecte, construcció i conservació d'obres marítimes.
 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.
 • CEC-8 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-4 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades per a aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos de la asignatura son dotar a los alumnos de los conocimientos, competencias y habilidades para conocer, identificar y actuar sobre las prinicpales patologias que afectan am ámbito de la construcción.  Iniciar a los alumnos en el conocimiento y la comprension de los procesos patologicos, su evaluación y la de las soluciones constructivas para su reparación, restauración y rehabilitación. Conocimiento en profundidad de todos los factores que intervienen en el fenómeno de la corrosión de las armaduras en el hormigón armado, incluyendo los métodos de protección.

 

 

Dades generals

Codi: 33561
Professor/a responsable:
GARCES TERRADILLOS, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix