Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA FLUVIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Ingeniería Fluvial se encuadra en el segundo cuatrimestre de 3º curso de los estudios de Grado de Ingeniería Civil.
Su finalidad es habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de planificación, proyecto, construcción de encauzamientos y restauraciones medioambientales en ambientes fluviales.
La asignatura se desarrolla mediante clases teóricas, clases prácticas y visitas de campo.
Se profundizará en el estudio de los procesos de transporte de sedimentos y morfología fluvial . Y se prestará especial atención a la elaboración de proyectos de restauración de ecosistemas fluviales.
Para la comprensión de la asignatura es fundamental una sólida formación previa en Hidráulica, especialmente en el capítulo de flujo en lámina libre, Hidrología, Materiales de Construcción y Mecánica de Suelos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-7 : Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
 • CE-8 : Coneixement, comprensió i aplicació dels conceptes d'hidrologia superficial i subterrània. Capacitat per a avaluar i regular recursos hídrics.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
 • CEH-2 : Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal es la comprensión por parte de los alumnos de los conceptos básicos relacionados con la ingeniería fluvial y la gestión de los ambientes fluviales como espacios multifuncionales que actúan como vías de transporte de agua y sedimentos, a la vez que son el medio donde se desarrolla una flora/fauna con particulares características.
Otros objetivos generales que se pretenden alcanzar son: proporcionar los conocimientos fundamentales de los métodos y técnicas implicadas en la ingeniería fluvial: morfología e hidráulica fluvial, protección de cauces, encauzamientos, etc.. Desarrollar las capacidades del alumno en cuanto a criterios y procesos de planificación y diseño en el ámbito de los sistemas fluviales.
Como objetivos específicos a alcanzar, se distinguen:
• La comprensión de los conceptos básicos de la dinámica fluvial e ingeniería de ríos.
• El aprendizaje en lo que a planificación, diseño y construcción de protecciones frente a avenidas, defensa de márgenes y encauzamientos se refiere.
• El aprendizaje en cuanto a la injerencia en el medio fluvial y su entorno.
• Comprensión del cálculo de todo lo antedicho, así como los fundamentos, metodología y aplicación de programas informáticos específicos.
• Análisis de los resultados y toma de decisiones.

 

 

Dades generals

Codi: 33554
Professor/a responsable:
VALDES ABELLAN, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix