Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DURABILITAT DELS MATERIALS I LES CONSTRUCCIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende formar al alumno en los conceptos más importantes relacionados con la durabilidad de los materiales y las construcciones. La formación que se imparte es clave para conseguir formar a un buen profesional en la rama de la Ingeniería Civil. Los temas que se imparten entroncan con varias asignaturas que se han cursado de forma obligatoria por el alumno anteriormente en la titulación. La primera de ellas es Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil de primer curso del grado, ya que existe un corpus bastante amplio de conocimientos sobre química que serán útiles para una correcta asimilación. En segundo se encuentra asignaturas específicas de materiales de construcción (Materiales de Construcción I y II). En tercer curso también son importantes las asignaturas de Estructuras Metálicas y Hormigón Armado y Pretensado. Estas asignaturas de segundo y tercer curso forman al estudiante en los todos los materiales de construcción cuya durabilidad será objeto de estudio de la presente asignatura por lo que es clave que el alumno tenga unos sólidos conocimientos de las mismas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-2 : Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.
 • CE-3 : Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.
 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-2 : Coneixement sobre el projecte, càlcul, construcció i manteniment de les obres d'edificació quant a l'estructura, els acabats, les instal·lacions i els equips propis.
 • CEC-3 : Capacitat per al projecte, construcció i conservació d'obres marítimes.
 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CEC-8 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-4 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer los principales procesos que afectan a la durabilidad de las estructuras de hormigón armado.

- Identificar las causas que propician problemas de durabilidad y saber localizar los escenarios en los que se producen.

- Conocer las mejores estrategias para evitar problemas de durabilidad en la etapa de diseño, ejecución y servicio de las estructuras de hormigón armado.

- Conocer la normativa específica vigente relacionada con la durabilidad.

 

 

Dades generals

Codi: 33552
Professor/a responsable:
CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix