Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Cálculo Avanzado de Estructuras pretende complementar los conocimientos impartidos en las asignaturas básicas de cálculo de estructuras, aportando conocimientos sobre dinámica estructural y teoría de placas.
Para ello se busca reforzar la base teórica del estudiante, introduciendo conceptos relativos a la sismología, al funcionamiento del oscilador armónico simple de un grado de libertad en respuesta a excitaciones periódica, armónica y arbitraria, integral de Duhamel, y la respuesta dinámica de estructuras con múltiples grados de libertad, aplicando los conceptos de matriz de rigidez, matriz de amortiguamiento, análisis modal y obtención de la respuesta máxima utilizando espectros de respuesta. Se introducen los aspectos fundamentales de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 en cuanto al cálculo de los espectros de respuesta y aceleraciones sísmicas.
Por último, se introduce al alumno en la teoría clásica de placas, y en el cálculo de esfuerzos en distintas condiciones de contorno, así como en la aplicación de los desarrollos en serie de Fourier al cálculo de placas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-3 : Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.
 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.
 • CE-5 : Coneixements de geotècnia i mecànica de sòls i de roques així com la seua aplicació en el desenvolupament d'estudis, projectes, construccions i explotacions on siga necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.
 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-1 : Coneixement de la tipologia i les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seua aplicació en els processos de fabricació.
 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CEC-5 : Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.
 • CEC-7 : Capacitat per al projecte, la construcció i la conservació d'obres geotècniques.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CET-2 : Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
 • CET-5 : Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades per a aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil, a més de plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Dar a conocer al estudiante las bases de la sismología, ondas sísmicas e interpretación de acelerogramas.
• Mostrar los métodos de modelización dinámica, discretización espacial de las estructuras y ecuaciones del movimiento.
• Mostrar el funcionamiento y la base teórica del oscilador con un grado de libertad, enfatizando los conceptos de coeficiente de amortiguamiento y Factor de Amplificación Dinámica.
• Analizar el comportamiento dinámico de las estructuras con múltiples grados de libertad.
• Introducir al estudiante en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 en cuanto al cálculo de espectros de respuesta y aceleraciones sísmicas.
• Introducir al alumno en la Teoría Clásica de Placas, y en la aplicación de los desarrollos en serie de Fourier para el cálculo de placas.
• Introducir al alumno en el análisis modal y cálculo de estructuras y placas con ordenador (SAP).

 

 

Dades generals

Codi: 33551
Professor/a responsable:
BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix