Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA DEL TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura pertany al bloc de Tecnologia Especifica en Transports i Serveis Urbans. S'imparteix en el setè semestre (quart curs) de la titulació de Grau en Enginyeria Civil.

L'assignatura es divideix en les següents activitats: teoria, problemes i pràctiques de laboratori i pràctiques amb ordinador. Totes aquestes activitats presencials estan enfocades a donar al futur graduat una capacitació cientificotècnica en l'àmbit de la concepció, projecte, construcció i explotació de xarxes de carreteres i infraestructures afins, especialment pel que fa a la gestió del trànsit i la seguretat viària .

CONEIXEMENTS PREVIS

Tot i que no s'exigeix cap prerequisit acadèmic per cursaar aquesta assignatura, es recomana que l'estudiant hagi cursat amb aprofitament l'assignatura de Disseny i Conservació de Carreteres (33531), o si no, la corresponent a qualsevol dels altres dos blocs de tecnologia específica (33529 o 33530).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CET-4 : Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.
 • CET-5 : Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a fer plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer i comprendre els principis bàsics i aplicats de l'Enginyeria de Trànsit.
 • Conèixer i comprendre els principis bàsics i aplicats de la Seguretat Viària.
 • Desenvolupar la capacitat de l'alumne per analitzar críticament la problemàtica del trànsit.
 • Saber utilitzar, interpretar i aplicar els diferents mètodes d'ordenació del trànsit.
 • Saber emprar les tècniques adequades per a desenvolupar programes de seguretat viària.
 • Saber interpretar la normativa, bibliografia i informació específica de la matèria, de manera que l'estudiant reforci el seu aprenentatge i complementi la seva formació.

 

 

Dades generals

Codi: 33547
Professor/a responsable:
BAÑON BLAZQUEZ, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix