Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Ante una creciente complejidad de los fenómenos urbanos y territoriales, se propone enriquecer la visión sobre la ciudad de los futuros ingenieros, proponiendo una mirada polivalente que supere la tradicional limitación sujeta a unos parámetros estrictamente infraestructurales, técnicos o funcionales, extendiendo la percepción y el análisis al resto de las áreas que intervienen en la planificación y diseño urbano.

Esta asignatura se imparte por profesorado del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio. Más información sobre la actividad académica desarrollada por docentes del Área se puede consultar en  https://web.ua.es/docenciaurbanismo 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-4 : Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil. Ser capaç de fer plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Estudio del lugar como potencial, con unos valores intrínsecos superiores al simple soporte de actividades e infraestructuras, transformando la visión exclusivamente funcional limitada al estricto cumplimiento y puesta en obra de las infraestructuras y la edificación, por una mirada sensible a sus especificas características: al contexto, el paisaje, patrimonio y entorno ambiental.

- Estudio del territorio como marco general y previo al estudio del espacio urbano, el lugar donde tienen lugar nuestras actividades cotidianas. Naturaleza, forma y representación del territorio. Análisis de la relación entre Infraestructura y ciudad: La incidencia y puesta en valor de las infraestructuras y la recuperación de grandes áreas infraestructurales, en especial de las estaciones de ferrocarril, los intercambiadores de transporte, los puertos y aeropuertos, como agentes configuradores de la creación y transformación del nuevo espacio urbano.

 

 

Dades generals

Codi: 33545
Professor/a responsable:
GARCIA MAYOR, MARIA CLARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix