Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Depuración de Aguas Residuales se encuadra en el primer cutrimestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería Civil. Tiene por finalidad habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de planificación, diseño y construcción de sistemas y tecnologías de depuración de las aguas residuales, y en el dimensionamiento de procesos y unidades de tratamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).
El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de problemas y prácticas de laboratorio. En todas ellas se espera del alumno una participación activa, planteando y, en su caso, resolviendo las diferentes cuestiones que puedan surgir en el transcurso de las mismas.
El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en Hidráulica e Hidrología, Ingeniería Sanitaria, Abastecimiento y Saneamiento, Infraestructuras Hidráulicas, Materiales de Construcción, Geotecnia y Cimientos, Resistencia de Materiales, Cálculo de Estructuras, etc., y en las ciencias y técnicas básicas, fundamentalmente Matemáticas, Química, Física e Informática.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
 • CEH-2 : Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.
 • CEH-3 : Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.
 • CEH-4 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades per tal d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-    Que los alumnos comprendan los conceptos básicos del tratamiento y depuración de las aguas residuales
-    Que aprendan a planificar, diseñar y construir sistemas de depuración
-    Que aprendan a analizar y evaluar alternativas de implantación y diseño de sistemas de depuración
-    Que comprendan los cálculos técnicos y su metodología
-    Que sepan analizar los resultados y tomar decisiones en consecuencia

 

 

Dades generals

Codi: 33539
Professor/a responsable:
TRAPOTE JAUME, ARTURO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix