Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OBRES I APROFITAMENTS HIDRÀULICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se imparte en el cuarto curso (7º semestre) de la titulación de Graduado en Ingeniería Civil y tiene por finalidad capacitar a los estudiantes en el manejo de las técnicas de planificación, diseño y construcción de sistemas de la regulación de ríos, las captaciones, conducciones e impulsiones, los sistemas hidroeléctricos y aquellos otros pertenecientes a los sistemas de regadío.
Las actividades en las que se dividirá la dedicación presencial del estudiante son, teoría y clases prácticas. Estas actividades previstas en aula (horas presenciales) más las horas dedicadas por el estudiante en su tiempo de trabajo personal o en grupo (horas no presenciales) pretenden ofrecer al futuro graduado una formación científico-técnica específica de la Ingeniería Civil, que le permitirá continuar su formación en el ámbito del EEES.
El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en Hidráulica e Hidrología, así como en Materiales de Construcción, Geotecnia y Cimientos, Resistencia de Materiales, Cálculo de Estructuras, etc., y en las ciencias y técnicas básicas, fundamentalmente Matemáticas, Química, Física e Informática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-7 : Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
 • CE-8 : Coneixement, comprensió i aplicació dels conceptes d'hidrologia superficial i subterrània. Capacitat per a avaluar i regular recursos hídrics.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades per tal d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Tenir capacitat per a mantenir i conservar els recursos hidràulics i energètics en l'àmbit de l'enginyeria civil, i ser capaç de planificar i gestionar els recursos hidràulics superficials, subterranis i no convencionals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de fer estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende conseguir que el estudiante aprenda los siguientes conocimientos y aptitudes:
1. Que los alumnos comprendan los conceptos básicos de la regulación de ríos, las captaciones y conducciones, los sistemas hidroeléctricos con sus componentes y los regadíos.
2. Que sepan planificar, diseñar y construir los anteriores elementos.
3. Que aprendan a evaluar las distintas opciones que pueden presentarse en cuanto a la elección de captaciones, conducciones, maquinaría hidroeléctrica, bombas y aquellos otros pertenecientes a los sistemas de riego.
4. Que comprendan los cálculos técnicos.
5. Que sepan analizar los resultados y tomar decisiones en consecuencia.

 

 

Dades generals

Codi: 33538
Professor/a responsable:
PARDO PICAZO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix