Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EDIFICACIÓ I CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Edificación y Construcción Industrializada se encuadra en el séptimo semestre (cuarto curso) del Grado en Ingeniería Civil, dentro de la especialidad de Construcciones Civiles. El objeto de la asignatura es proporcionar al estudiante de esta especialidad los conocimientos y competencias necesarios para poder despempeñar una labor profesional en el campo del proyecto y ejecución de estructuras de edificación y en el ámbito de las competencias del Ingeniero Civil. El temario se centrará especialmente en los sistemas estructurales y sus tipologías.

Para garantizar un óptimo aprovechamiento y rendimiento es recomendable que los estudiantes hayan adquirido las competencias correspondientes a las asignaturas cursadas en los anteriores semestres y, en especial, las  propias de las siguientes: “Mecánica para Ingenieros”, “Cálculo de Estructuras I”, “Cálculo de Estructuras II”, “Materiales de Construcción I” y “Materiales de Construcción II”, "Estructuras Metálicas", "Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y "Geotecnia y Cimientos". En particular debe tenerse suficiente soltura a la hora de desarrollar las siguientes capacidades:

 • Cálculo de leyes de esfuerzos en sistemas isostáticos e hiperestáticos de moderada complejidad.
 • Comprobación y dimensionamiento frente a Estados Límite Últimos y Estados Límite de Servicio en estructuras de acero estructural y de hormigón armado.
 • Comprobación y dimensionamiento de estructuras de cimentación y elementos de contención.
 • Familiaridad con el marco normativo que regula el proyecto de estructuras: Eurocódigos estructurales, Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y Código Técnico de la Edificación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-1 : Coneixement de la tipologia i les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seua aplicació en els processos de fabricació.
 • CEC-2 : Coneixement sobre el projecte, càlcul, construcció i manteniment de les obres d'edificació quant a l'estructura, els acabats, les instal·lacions i els equips propis.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades per a aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària; serveis urbans i ambientals.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Capacitar al estudiante para desarrollar la actividad profesional en el campo de las estructuras de edificación y, específicamente, en el ámbito competencial del Ingeniero Civil, conociendo las limitaciones profesionales inherentes.
 • Capacitar al estudiante para comprender, proyectar, dimensionar y comprobar elementos estructurales de edificios de moderada complejidad.
 • Capacitar al estudiante para poder integrarse y aportar sus competencias en equipos multidisciplinares para poder diseñar y ejecutar obras de construcción de edificios y dominar los aspectos relativos a la calidad, organización de las obras, consultorías, laborarios de ensayos y cualquier campo constructivo relacionado con la edificación.

 

 

Dades generals

Codi: 33536
Professor/a responsable:
VARONA MOYA, FRANCISCO DE BORJA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix