Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES EN ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pertenece al bloque de Tecnología Específica en Construcciones Civiles. Se imparte en el segundo semestre del cuarto curso de la titulación de Grado en Ingeniería Civil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo es que al finalizar la asignatura cualquier alumno debería conocer los diferentes métodos usuales utilizados en la construcción de los tipos más significativos de obras, así como las técnicas más específicas que se usan en la ejecución de las mismas. Por lo tanto deberán de reconocer y saber  aplicar dichas técnicas y ser capaces de identificar su campo de aplicación más adecuado. Conocer las técnicas constructivas más adecuadas para planificar así como para las diversas obras de movimientos de tierras, carreteras, obras ferroviarias, túneles, puentes, obras subterráneas, obras marítimas, presas, edificación vertical y cimentaciones especiales.

También deberán saber calcular rendimientos y costes asociados a las técnicas constructivas utilizadas más importantes. Tener nociones básicas de técnicas de conservación y mantenimiento de las obras construidas y tener una serie de capacidades entre las que se puede destacar las siguientes: autoaprendizaje mediante búsqueda autónoma y análisis critico de información técnica de las diversas fuentes documentales existentes, capacidad de realizar, una vez realizada una visita de obra, un informe de dicha visita en el que se obtengan conclusiones de lo observado de una manera razonada.

Se pretende también mejorar la capacidad de trabajo en grupo, y en la exposición pública de los trabajos realizados y tratar aspectos de autogestión de tiempos y asunción de responsabilidades, tanto individuales y colectivas, a fin de superar la evaluación de conocimientos.

 

 

Dades generals

Codi: 33534
Professor/a responsable:
IBAÑEZ GOSALVEZ, JAVIER FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix