Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARRETERES I AEROPORTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura pertany al bloc de Tecnologia Específica en Construccions Civils. S'imparteix en el sisé semestre (3r curs) de la titulació de Grau en Enginyeria Civil.

L'assignatura es divideix en les següents activitats: teoria, problemes i pràctiques de laboratori i pràctiques amb ordinador. Totes aquestes activitats presencials estan enfocades a donar al futur graduat una capacitació cientific-tècnica en l'àmbit de la concepció, projecte, construcció i operació de xarxes de carreteres i infraestructures afins.

Igualment, la formació adquirida per l'alumne li prepararà per al desenvolupament i aprofundiment de continguts en diverses disciplines pròpies de l'Enginyeria de Carreteres, abordades per diverses assignatures específiques de la titulació en cursos posteriors.

CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANATS

Encara que no s'exigeix cap prerrequisit acadèmic específic per cursar aquesta assignatura, es recomana que l'estudiant posseeixi coneixements bàsics de Geometria, Mecànica (Cinemàtica i Dinàmica), Expressió Gràfica, Topografia i Materials de Construcció, havent-se d'haver adquirit aquests en diverses assignatures obligatòries de cursos anteriors.

SIMILITUD AMB ALTRES ASSIGNATURES

Aquesta assignatura no comparteix un percentatge superior al 75% de continguts amb les existents en els altres dos blocs de Tecnologia Específica d'aquesta titulació (33530 i 33531), per la qual cosa no procedeix la seua adaptació o convalidació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-3 : Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Capacitat per a gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquisició del vocabulari específic i domini de la normativa vigent emprada en aquesta especialitat tècnica.
 • Coneixement, comprensió i aplicació dels diferents conceptes i terminologia que comprèn l'Enginyeria de Carreteres.
 • Coneixement de les característiques bàsiques de l'oferta i la demanda del transport per carretera i els principals agents que intervenen en aquesta activitat.
 • Capacitat per analitzar, quantificar i corregir la situació del trànsit de vehicles i vianants que fan servir les vies rurals i urbanes, en el marc de les tècniques habituals de l'Enginyeria de Trànsit.
 • Capacitat per projectar carreteres urbanes i interurbanes i els seus elements auxiliars, incloent el seu traçat, el dimensionament de ferms, els sistemes de drenatge longitudinal i transversal, la seva senyalització i abalisament.
 • Conèixer de forma genèrica el procés de construcció i l'estat de la tecnologia de construcció de carreteres.
 • Coneixement de les característiques fonamentals del transport aeri i les aeronaus per a la seva aplicació en el disseny d'infraestructures aeroportuàries.
 • Adquisició de capacitat crítica, capacitat d'ampliació i aprofundiment en els conceptes desenvolupats i capacitat d'anàlisi de resultats, aplicades a aquesta disciplina de l'Enginyeria Civil.

 

 

Dades generals

Codi: 33529
Professor/a responsable:
BAÑON BLAZQUEZ, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix