Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIÓ D'OBRES I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de “Organización de obras y prevención de riesgos laborales” es una asignatura obligatoria englobada dentro del ámbito de ingeniería de la construcción. En dicha asignatura se abarcan dos bloques temáticos como su propio nombre indica. Por un lado se estudian aquellos temas que tienen relación con el sector de la construcción, tanto desde el ámbito del sector público como del privado. Se dan a conocer los diversos aspectos que sirven de base fundamental para establecer las relaciones entre las diversas partes que intervienen en la planificación, medición y valoración, así como organización y ejecución de obras. Por otra parte, se estudian los temas propios de la seguridad en el trabajo dentro de las obras, así como el mecanismo de regulación de la subcontratación. Es necesario como requisito para superar satisfactoriamente la asignatura, tener capacidades y conocimientos en Expresión Gráfica, así como Procedimientos de Construcción y Maquinaria. La asignatura se divide en teoría, prácticas de problemas, prácticas de campo y prácticas de ordenador. Todas estas actividades presenciales están enfocadas a dar la formación técnica básica para poder desarrollar aspectos fundamentales de la profesión del Ingeniero Civil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG-6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-12 : Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació, organització, mesurament i valoració d'obres.
 • CE-9 : Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en les obres de construcció.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprender el papel del sector construcción dentro del contexto económico nacional, diferenciando el ámbito de las obras del sector público y también del privado.
Conocimiento de los diversos agentes implicados (Administración Pública y empresas privada) y relaciones entre ellos.
Entender el proceso que ha de darse para la ejecución de obras desde su necesidad hasta el momento de puesta en uso.
Conocimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus aplicaciones en el desarrollo de las obras.
Conocimiento de las herramientas básicas que en materia de seguridad y prevención deben considerarse en los proyectos y obras. Ley de Prevención de Riesgos Laborales y marco regulatorio de la subcontratación.
Poder realizar la definición, medición y valoración de las principales unidades de obra civil para la confección de proyectos.
Poder planificar un proyecto u obra desde el punto de vista técnico y económico.

 

 

Dades generals

Codi: 33523
Professor/a responsable:
MARCO AVENDAÑO, ANTONIO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix