Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCEDIMENTS DE CONSTRUCCIÓ I MAQUINÀRIA D'OBRES PÚBLIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Procedimientos de Construcción y Maquinaria de OO.PP." es una asignatura de carácter obligatoria común de 3er Curso del plan de estudios del título de grado en Ingeniería Civil a impartir en el 5º semestre. Como requisitos previos para cursar la asignatura es necesario tener capacidades y conocimientos de Geometría, Topografía y Materiales de Construcción. Las actividades presenciales se dividen en clases de teoría, prácticas de problemas, prácticas/visitas de campo y prácticas con ordenador. Todas ellas se orientan a proporcionar al futuro graduado suficiente formación técnica para su adecuado desempeño profesional en el ámbito de la ingeniería civil, conociendo los elementos y dispositivos mecánicos utilizados en la maquinaria de obra pública, su metodología de trabajo y los criterios para la elección de la maquinaria adecuada, en base a los procedimientos constructivos aplicables y los principios de eficacia y economía.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-12 : Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació, organització, mesurament i valoració d'obres.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Al finalizar la asignatura, cualquier alumno debería: * Conocer los elementos comunes de la maquinaria de obras públicas y los medios auxiliares comúnmente utilizados. * Reconocer la principal maquinaria aplicada a la ingeniería civil y ser capaz de identificar su campo de aplicación adecuado * Conocer las características y métodos de aplicación de la maquinaria específica de movimiento de tierras. * Conocer la aplicación de la maquinaria a los procedimientos de construcción específicos de: o Carreteras o Obras ferroviarias o Túneles y obras subterráneas o Obras marítimas y portuarias o Edificación y obras en altura o Puentes o Presas * Calcular rendimientos y costes asociados al trabajo de las máquinas. Capacidad de formar racionalmente equipos de máquinas para trabajo combinado. * Tener nociones básicas de las políticas de conservación y mantenimiento de la maquinaria. * Tener capacidad de autoaprendizaje mediante búsqueda autónoma y análisis crítico de información técnica procedente de fuentes documentales diversas. * Ser capaz de organizar con claridad un informe de visita de obra, siendo capaz de extraer las conclusiones más destacables de forma razonada. * Mejorar la capacidad para trabajo en grupo y para la exposición pública de los resultados de los trabajos realizados. * Madurar aspectos de autogestión de tiempo y asunción de responsabilidades individuales o colectivas, a fin de superar la evaluación de conocimientos.

 

 

Dades generals

Codi: 33522
Professor/a responsable:
RIVERA PAGE, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix