Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HIDRÀULICA I HIDROLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se imparte en el segundo curso (3º semestre) de la titulación de Graduado en Ingeniería Civil y tiene por finalidad introducir a los alumnos en los principios básicos que rigen el diseño tanto de redes de abastecimiento como de saneamiento y flujo en lámina libre. Se aborda también el ciclo hídrico del agua en la naturaleza desde todos los puntos de vista necesarios para un ingeniero intensificando los aspectos de transformación de precipitación en escorrentía

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-7 : Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
 • CE-8 : Coneixement, comprensió i aplicació dels conceptes d'hidrologia superficial i subterrània. Capacitat per a avaluar i regular recursos hídrics.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de fer estudis i dissenys de captacions d'aigües superficials o subterrànies, en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Compresión básica de los conceptos fundamentales de la Hidráulica.

Capacidad de diseñar redes de circulación de agua, tanto en lámina libre con en flujos confinados.

Adquirir una visión global del ciclo hídrico.

Adquirir conciencia del agua como recurso limitado.

Adquirir la capacidad de proyectar obras hidráulicas, desde la cuantificación del caudal trasegado hasta las dimensiones, formas y tipología de las obras de avenamiento.

Adquisición de la capacidad de analizar de un modo crítico los resultados obtenidos

 

 

Dades generals

Codi: 33518
Professor/a responsable:
PARDO PICAZO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix