Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TOPOGRAFIA I FOTOGRAMETRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 • La Topografía y la Fotogrametría, como Técnicas que estudian los métodos e instrumentos necesarios para representar una superficie de terreno, con sus accidentes naturales y artificiales, tiene un enorme interés para proporcionar al alumno herramientas que le ayuden a entender varios aspectos de sus capacidades profesionales:

    - Analizar y entender el territorio real, más allá de la pizarra o de los Medios Virtuales del Terreno.

   - Estudiar y entender el diseño y la conexión de las infraestructuras con el suelo.

   - Saber elaborar e interpretar documentación gráfica en diferentes soportes y "visualizar" de forma más realista       los estudios previos sobre el terreno.

   - Ser capaz de dimensionar la realidad y programar actividades de obra en función de las condiciones                      topográficas del terreno.

 • La Topografía, realmente, esta presente en toda obra Civil:

   - antes del proyecto, estudiando el terreno y dimensionándolo

   - en el proyecto , calculando, procesando y ayudando a trasladarlo a la realidad

  - después del Proyecto en la obra , replanteando, comprobando, modificando, certificando, finalizando, señalizado . Es decir, la Topografía, ya sea como material auxiliar para el Titulado en Ingenierái Civil, ya sea como Profesional Titulada en el Grado de Ingeniería en Geomática y Topògrafía, está SIEMPRE presente en la Obra Civil.               

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-1 : Coneixement de les tècniques topogràfiques per a obtenir mesuraments, formar plànols, establir traçats, portar al terrè geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a fer plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Capacitat per a fer estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies, en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • OBJETIVOS GENERALES.Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil. Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios urbanos y ambientales.Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para realizar planes, normas, estudios y proyectos en materia urbanística y ordenación del territorio. Conocimiento de la historia de la Ingeniería Civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general
 • OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESORADO Tener un conocimiento global de la problemática que plantea la representación de una zona más o menos extensa de la superficie de la Tierra.Conocer la teoría de los instrumentos topográficos, su utilización y verificación, así como saber elegir el más adecuado para cada trabajo en función de la naturaleza del  mismo.Conocer los métodos de levantamiento necesarios para la realización de todo tipo de planos topográficos, ya sea por métodos clásicos o fotogramétricos.Calcular correctamente coordenadas planimétricas y altimétricas a partir de observaciones de campo.Aprender a proporcionar datos de fiabilidad para la definición geométrica y cuantitativa de un proyecto.Aprender a chequear la fiabilidad de un Proyecto bajo el punto de vista topográfico.Aprender a organizar y ejecutar el control geométrico de una obra. 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33517
Professor/a responsable:
LOPEZ MORAGA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix