Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPRESSIÓ GRÀFICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura permitirá desarrollar la visión espacial indispensable para toda carrera de ingeniería, y dotará de conocimientos para emplear y aplicar los códigos y métodos de la Geometría Descriptiva, propios de la Ingeniería Civil.

Y a la vez permitirá conocer las Normas y Trazados de los documentos gráficos de la ingeniería, para saber interpretar y emplear con corrección las informaciones de los planos de los proyectos de Ingeniería Civil.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-2 : Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CG-3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-12 : Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació, organització, mesurament i valoració d'obres.
 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Capacitat per a gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Perspectivas:

Conocer los fundamentos básicos del Sistema Axonométrico. Capacidad para la elección del tipo de perspectiva más adecuado.

Capacidad para la realización de perspectivas, a partir de objetos representados en dos dimensiones.

* Dibujo Técnico:

Conocer la normativa y la terminología del Dibujo Técnico.

Adquirir habilidad en la representación y acotación normalizadas de croquis.

Interpretar con corrección los dibujos técnicos y los planos de ingeniería civil, distiguiendo las distintas partes que los forman.

* Interpretación de Planos de Ingeniería Civil:

Conocer y comprender los principios y convencionalismos normalizados, para la representación y acotación de cuerpos y elementos propios de los planos de Ingeniería Civil.

Interpretar y utilizar con corrección las informaciones gráficas de los planos de Ingeniería Civil.

Emplear con corrección la terminología utilizada en los documentos gráficos de los proyectos de Ingeniería Civil.

Adquirir soltura y destreza en la ejecución de croquis de elementos de obras civiles y de edificación.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33514
Professor/a responsable:
DIAZ IVORRA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix