Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL D'ESTRUCTURES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Cálculo de Estructuras I se encuentra en el tercer semestre del Grado en Ingeniería Civil.

Contribuye a formar profesionales con los conceptos necesarios para el estudio de aplicaciones prácticas que podrán ser utilizadas en el futuro ejercicio profesional, como son el análisis y dimensionado de estructuras.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas: Mecánica para Ingenieros, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I y Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II.

Los conocimientos de esta asignatura se necesitan para las asignaturas: Cálculo de Estructuras II, Mecánica de Suelos y Rocas, Geotecnia y Cimientos, Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado, Estructuras Metálicas, Técnicas Constructivas en Ingeniería Civil, Edificación y Construcción Industrializada, Construcciones Geotécnicas, Presas, Cálculo Avanzado de Estructuras, Puentes, Geotecnica Aplicada a las Obras Hidráulicas, Patología y Rehabilitación de Obras y Trabajo Fin de Grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objetivos de la asignatura:

-Conocer y comprender los conceptos básicos de la Elasticidad.

-Conocer y comprender los conceptos básicos de la Resistencia de Materiales.

2. Objetivos competenciales/procedimentales/actitudinales:

-Saber utilizar, interpretar y aplicar las distintas técnicas empleadas en Resistencia de Materiales.

-Saber emplear las técnicas adecuadas para vincular la geometría y el cálculo de estructuras.

-Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su aprendizaje y complemente su formación.

-Saber analizar y calcular las tensiones y deformaciones que se producen en los elementos resistentes de un mecanismo o estructura, sometido a cargas, en función de los diferentes tipos de solicitaciones a los que pueda estar sometidos, de su diseño y del material elegido.

 

 

Dades generals

Codi: 33510
Professor/a responsable:
SEGOVIA EULOGIO, ENRIQUE GONZALO
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix