Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Geología Aplicada a la Ingeniería Civil" es una asignatura de formación básica de segundo semestre del grado en Ingeniería Civil.
Como asignatura de segundo semestre no es necesario ningún requisito para cursarla.
La asignatura se divide en teoría, prácticas de laboratorio y prácticas de campo. Todas estas actividades presenciales están enfocados a dar al futuro graduado una formación científico-técnica básica que le permitirá desarrollar el resto de su titulación con las herramientas necesarias para entender procesos geológicos de gran importancia en la Ingeniería civil.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-5 : Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los materiales y procesos que se suceden en la interna y externamente en la Tierra y afectan a las obras de ingeniería. Adquirir fundamentos del comportamiento de los materiales naturales. Conocer las herramientas para planificar una campaña de reconocimiento geológico en función de las necesidades del proyecto u obra y de la complejidad del emplazamiento.

 

 

Dades generals

Codi: 33509
Professor/a responsable:
RIQUELME GUILL, ADRIAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix