Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPRESSIÓ GRÀFICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Expresión gráfica I" es una asignatura de formación básica de segundo semestre del grado en Ingeniería Civil. Junto con la asignatura “Expresión Gráfica II”, conforma los contenidos gráficos impartidos en el grado.

La asignatura se divide en teoría, tutoría grupal y prácticas de ordenador. Todas estas actividades presenciales están orientadas a dar al futuro graduado en Ingeniería Civil una formación gráfico-técnica precisa que le permitirá desarrollar el resto de su titulación con las herramientas necesarias para entender procesos de representación en la Ingeniería civil.

En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la asistencia al aula de la totalidad de los estudiantes, las actividades formativas presenciales podrán pasar a impartirse en línea, bien de forma parcial (docencia dual) o completa. La docencia dual y en línea se realizará de modo sincrónico por medio de aula virtual

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-2 : Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CG-3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-1 : Coneixement de les tècniques topogràfiques per a obtenir mesuraments, formar plànols, establir traçats, portar al terrè geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.

Objectius específics: 

 • Conèixer les tècniques bàsiques de representació gràfica amb disseny assistit per ordinador.
 • Conèixer i comprendre els fonaments, els convencionalismes i la utilitat del sistema de plans acotats.
 • Conèixer i comprendre els procediments necessaris per a definir posicions relatives entre els elements geomètrics i els mètodes per a determinar magnituds vertaderes.
 • Conèixer i comprendre els fonaments i convencionalismes del sistema de plans acotats per a la representació del terreny.
 • Analitzar i comprendre els plans topogràfics en què es representen obres civils.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a interpretar i representar plans de modificacions del terreny per a l'execució d'obres civils.
 • Capacitat per integrar les destreses, les metodologies i els coneixements adquirits en l'estudi del sistema de plans acotats, per a la interpretació i anàlisi de les representacions gràfiques de projectes propis d'oficines tècniques d'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS CONCEPTUALES
- Conocer y comprender las normas básicas del Dibujo Técnico.
- Conocer los fundamentos del análisis de formas y los fundamentos del trazado de perspectivas.
- Conocer y comprender los fundamentos y convencionalismos del Sistema de Planos Acotados, así como su utilidad en los planos de Ingeniería Civil.
OBJETIVOS PROCEDIMENTALES
- Adquirir conocimiento básico y destreza en el empleo de un programa informático de Diseño Asistido por Ordenador.
- Adquirir habilidad y corrección en la realización de croquis de elementos de obra civil.
- Interpretar con corrección las representaciones y convencionalismos empleados en los planos de Ingeniería Civil.
- Saber elegir el método adecuado para obtener posiciones relativas entre elementos geométricos, así como determinar verdaderas magnitudes de entidades lineales, angulares y superficiales.
OBJETIVOS ACTITUDINALES
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional, y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
- Capacidad de trabajo en grupo.
- Capacidad de aprender y aplicar, de forma autonómica e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.

 

 

Dades generals

Codi: 33507
Professor/a responsable:
FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix