Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA PER A ENGINYERS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pertenece al primer curso del Grado de Ingeniería Civil y se imparte durante el segundo semestre.

En esta asignatura se estudian las herramientas necesarias para iniciarse en el cálculo de estructuras. Estas herramientas son fundamentales para el seguimiento de las asignaturas 33510 y 33515 (Cálculo de estructuras I y II). Además, el alumno será capaz de resolver algunos tipos particulares de estructuras.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para abordar la asignatura con éxito, es fundamental tener un conocimiento profundo y agilidad en el cálculo en trigonometría y matemáticas. Además, se considerarán conocidos los principios y leyes fundamentales de la mecánica, entre los que se encuentran las Leyes de Newton y sus aplicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo general es introducir al alumno en el cálculo de estructuras, profundizando en las estructuras isostáticas. Se establece como principal objetivo el que el alumno sea capaz de obtener el esfuerzo a nivel de resultante que está actuando en cualquier punto de una estructura articulada e isostática. La destreza en la obtención de estos esfuerzos, junto con el conocimiento de la geometría de masas, que también forma parte de los objetivos del curso, dejará al alumno en condiciones para afrontar con éxito el resto de los conocimientos relacionados con el cálculo estructural que se desarrollan en cursos posteriores de este grado.

 

 

Dades generals

Codi: 33506
Professor/a responsable:
FERRER CRESPO, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix