Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II es una asignatura básica de seis créditos ECTS que se imparte en el segundo semestre del primer curso del Grado en Ingeniería Civil.
Junto con las asignaturas Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III y Ampliación de Matemáticas conforma los contenidos matemáticos impartidos en el grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a usar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II pretende introducir al alumno en las ideas y las técnicas básicas del cálculo diferencial e integral de varias variables reales desde una perspectiva práctica, poniendo énfasis en las aplicaciones de las mismas. También se realizará una introducción al análisis vectorial y a la geometría diferencial de curvas.

El conocimiento suficiente de estos elementos redundará en un mejor aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y servirá como base para una futura ampliación o profundización de los conocimientos matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden lógico y la precisión.

 

 

Dades generals

Codi: 33505
Professor/a responsable:
GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix