Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'INFORMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Fundamentos de Informática constituye un contenido esencial del Grado de Ingeniería Civil en la medida en que aporta al graduado conocimientos básicos en el manejo de las hojas de cálculo, así como una introducción elemental a la programación a un nivel esencial. Cuyo objetivo es convertirse en sus manos en una potente herramienta para abordar y resolver problemas con los que se enfrentarán en otras materias. Siendo de este modo las competencias adquiridas en esta asignatura una herramienta universal para resolver todo tipo de problemas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a treballar com a enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària com a professional de l'enginyeria tècnica d'obres públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Dotar a nuestros Ingenieros Civiles de los conceptos y principios básicos de la programación, concretándose en un lenguaje específico de alto nivel, Visual Basic dentro de la hoja de cálculo Excel, para que se convierta en sus manos en una herramienta poderosa, sofisticada y a la vez sencilla, que les permita alcanzar los conocimientos necesarios para elaborar programas de cualquier tipo, desde resolución de problemas matemáticos complejos hasta cálculos de estructuras.
- Así como saber emplear aplicaciones informáticas necesarias en el ejercicio de su profesión haciendo un especial hincapié en la búsqueda y verificación de información científico-técnica en Internet: Motores de búsqueda, confiabilidad, verificación de fuentes, técnicas de contraste de información.

 

 

Dades generals

Codi: 33503
Professor/a responsable:
PUCHOL GARCIA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix