Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil" es una asignatura de formación básica de primer semestre del grado en Ingeniería Civil.

Como asignatura de primer semestre no es necesario ningún requisito para cursarla.

La asignatura se divide en teoría, tutoría grupal y laboratorio. Todas estas actividades presenciales estan enfocados a dar al futuro graduado una formación cientifico-técnica básica que le permitirá desarrollar el resto de su titulación con las herramientas necesarias para entender procesos de gran importancia en la Ingeniería civil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-11 : Capacitat per a aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.
 • CE-2 : Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.
 • CE-3 : Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-8 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-2 : Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.
 • CEH-4 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a treballar com a enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Capacitat per a gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Al finalizar la asignatura, cualquier alumno debería:
a) Conocer y ser capaz de utilizar la terminología básica de la química.

b) Conocer, comprender y ser capaz de aplicar las leyes básicas, conceptos y teorías científicas que permiten racionalizar el comportamiento químico de la materia.
c) Conocer las reacciones químicas más relevantes en el ámbito de la Ingeniería Civil, tanto desde el punto de vista de la aplicación de los materiales de construcción como desde el punto de vista de la posible degradación de los mismos.
d) Conocer los principales procesos de degradación físico químicos del hormigón armado.

e) los alumnos deberán conocer y comprender los fundamentos termodinámicos y cinéticos que condicionarán el desarrollo de las diversas reacciones relacionadas con la ingeniería civil.

f) Conocer y comprender como la composición química puede afectar a las propiedades micro y macroscópicas de los materiales, y por tanto a la posible aplicación de los mismos.
g) Conocer y comprender los principales mecanismos de contaminación del aire, relacionados con la ingeniería civil, y los métodos que permiten minimizar los impactos ambientales de cualquier actividad.
h) Todo alumno deberá conocer los procesos químicos relacionados con la contaminación de las aguas, así como los fundamentos de la depuración de aguas residuales.
i) El alumno al finalizar la asignatura, deberá ser capaz de buscar y analizar de forma crítica información por sí mismo.
j) Ser capaz de comprender información técnica de laboratorio, con claridad, siendo capaz de extraer las conclusiones más destacables de forma razonada.
k) Tras cursar la asignatura, los estudiantes deberán haber mejorado su capacidad para trabajar en grupo, así como para exponer en público los resultados de dichos trabajos realizados.
l) El alumno deberá mejorar su capacidad para leer textos científicos en otros idiomas, especialmente lengua inglesa, lo cual les permitirá ampliar el campo del que pueden obtener información para el desarrollo de su profesión.
m) Todo alumno deberá aprender a organizarse su tiempo, a fin de entregar las tareas encomendadas, bien individuales o colectivas, a tiempo, cumpliendo los plazos establecidos.

 

 

Dades generals

Codi: 33502
Professor/a responsable:
GARCES TERRADILLOS, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix