Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I es una asignatura básica de seis créditos ECTS que se imparte en el primer semestre del primer curso del Grado en Ingeniería Civil.

Junto con las asignaturas Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III y Ampliación de Matemáticas, conforma los contenidos matemáticos impartidos en el grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a treballar com a enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Esta asignatura es la que se imparte en primer lugar en la titulación, del grupo de asignaturas de Matemáticas, por lo que su principal objetivo es que el alumnado adquiera una base uniforme en su formación matemática, afianzando y complementando las competencias ya adquiridas en la asignaturas de Matemáticas I y II de bachiller. En particular, el objetivo es que los alumnos manejen con soltura el lenguaje, los conceptos y las técnicas básicas del cálculo de una variable real. El estudiante deberá tener una idea clara de los principales conceptos y de sus relaciones fundamentales, así como saber aplicar correctamente determinadas herramientas de cálculo. También se abordarán algunas cuestiones relativas al álgebra lineal y matricial, así como el estudio de los números complejos.

El conocimiento de todos estos elementos redundará en un mayor aprovechamiento en el estudio de disciplinas posteriores impartidas en la titulación. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden lógico y la precisión.

 

 

Dades generals

Codi: 33500
Professor/a responsable:
GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix