Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura de COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6 (CA6) desarrolla un temario específico sobre "teorías y proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico (histórico y moderno)", y culmina las materias del área de conocimiento de la Composición Arquitectónica (historia, teoría, crítica y patrimonio de la arquitectura) en Grado en Fundamentos en Arquitectura.

Se plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio territorial, urbano y arquitectónico, entendido como un problema disciplinar que puede abordarse también desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se enfatizarán las condiciones legislativas y urbanísticas en materia de protección del patrimonio edificado, así como las actitudes disciplinares frente al mismo. Para ello se proponen temas de reflexión como la dualidad patrimonio-monumento, los planes, documentos urbanísticos y de catalogación o las actitudes críticas frente al patrimonio o los criterios y teorías de intervención, entre otros. Mediante este temario se pretende completar la aproximación tecnológica que se aborda del patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento este mismo semestre.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

  • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
  • CG-2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
  • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

  • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
  • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

  • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
  • CT-12 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CT-13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

  • CT-2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
  • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
  • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
  • CT-8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
  • CT-9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

  • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

  • CT-24 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

  • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

  • CT-29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

  • CT-33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

  • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
  • CE-40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
  • CE-42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
  • CE-56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

La asignatura tiene como objetivo una aproximación a los problemas derivados de la intervención en el patrimonio urbano y arquitectónico existente, el cual acumula una serie de valores rememorativos y de contemporaneidad por representar la memoria construida de la sociedad. Se proporciona al alumno/a, por un lado, un cuerpo hermenéutico de teorías para valorar el patrimonio arquitectónico y, por otro, se construye una metodología de trabajo tanto para valorar (y catalogar) como para proceder a la intervención sobre los distintos casos del patrimonio arquitectónico (histórico y moderno).

En esta asignatura se pretende que el alumno sea capaz de percibir y comprender los procesos de estratificación temporal de las ciudades y sus arquitecturas, el paso del tiempo y la conservación de la memoria y el saber acumulados, así como los métodos y las herramientas para la valoración del patrimonio urbano y arquitectónico, su protección y su intervención para prolongar y revalidar sus valores ante las generaciones venideras. Para ello, los contenidos teóricos y el aprendizaje de los mismos se validará en los trabajos prácticos de toma de datos, investigación sobre lo construido y propuestas de recuperación sobre los temas patrimoniales de cada curso.

 

 

Dades generals

Codi: 35548
Professor/a responsable:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

  • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
    Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
    Crèdits teòrics: 1,2
    Crèdits pràctics: 1,2
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix