Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Obligatoria "Proyecto de Ejecución" se propone en el último curso (5º) de Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante como aquella que compendia el conjunto de las asignaturas técnicas y tecnológicas desarrolladas durante los cursos anteriores por el el área de Construcciones Arquitectónicas sin, por supuesto, desvincularse de las demás áreas que configuran el cuerpo central del Plan de Estudios. Es decir, al final del Curso, el/la alumno/a deberá poder Documentar con rigor y complitud -guiad@ principalmente por el Código Técnico de la Edificación (CTE) todos los aspectos técnicos necesarios (Sistema Estructural, Instalaciones, Detalles Constructivos, Memorias, Pliego de Condiciones, Medición, Presupuesto, aplicación de Normativas, etc.) que posibiliten, posteriormente, la Ejecución Detallada bien de un edificio de Nueva Planta bien de una Reforma bien de una Rehabilitación.

Además de ello, "Proyecto de Ejecución" se enmarca dentro del entorno legal y técnico que regula la Actividad Profesional de l@s futur@s Arquitect@s, proponiendo al alumnado, de este modo, un aprendizaje Avanzado de cuestiones pragmáticas que este irá encontrándose a lo largo de su experiencia Profesional.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-25 : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE-12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE-13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE-17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE-18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE-19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE-28 : Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
 • CE-29 : Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
 • CE-30 : Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
 • CE-31 : Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
 • CE-32 : Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.
 • CE-33 : Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-43T : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE-59 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.
 • CE-61 : Coneixement de la taxació de béns immobles.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo principal de la asignatura 'Proyecto de Ejecución' consiste en alcanzar que el alumnado llegue a ser consciente del valor estratégico y práctico que tiene el documento "Proyecto de Ejecución" dentro del ámbito de la Profesión de Arquitect@. Un ‘Proyecto de Ejecución’ bien elaborado y utilizado, a día de hoy, se convierte en cimiento imprescindible para poder alcanzar sus objetivos como Arquitect@, definiendo, de una manera precursora y pormenorizada, las ideas arquitectónicas aprehendidas da lo largo de la Titulación. Pero también ha de ser consciente del aspecto contrario: que, de no realizarse con suficiente rigor y precisión, puede llegar a convertirse en instrumento para ser utilizado en su contra.

Los objetivos parciales se establecen en el desarrollo de los siguientes contenidos:
• Adquirir Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
• Adquirir Comprensión de los problemas de la concepción estructural y de construcción vinculados con los proyectos de edificios.
• Adquirir Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
• Desarrollar la Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
• Adquirir Conocimientos necesarios sobre la regulación legal de la Actividad Profesional de Arquitect@: delimitación en atribuciones y obligaciones de los distintos agentes que participan en el proceso de edificación, relación del profesional con los colegios profesionales y Administraciones públicas, entorno técnico y legislativo del proyecto arquitectónico y de la dirección de la obra de edificación, responsabilidad que se asume como consecuencia de los resultados de esta actividad, etc. 

 

 

Dades generals

Codi: 35545
Professor/a responsable:
PEREZ CARRAMIÑANA, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix