Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura tiene por objeto facilitar al alumno/a las herramientas técnicas y normativas para traducir y proyectar la ciudad en el documento de ordenación, mediante el soporte urbanístico que desarrolla la legislación urbanística en el campo del planeamiento fundamentalmente. Urbanismo 6 supone un cambio en la continuidad de las materias impartidas por las anteriores asignaturas de urbanismo, el nuevo planteamiento es el conocimiento y ejercicio del planeamiento como herramienta y disciplina para la ejecución del urbanismo. Por lo tanto, una vez tenidos los conocimientos suficientes de urbanismo, la asignatura aborda la forma para llevarse a efecto éste mediante los diferentes tipos de planes.

La asignatura tiene un doble carácter. Por una parte, la asignatura tiene un carácter teórico, siendo fundamental el conocimiento de los diferentes tipos de planes: su función y determinaciones, su documentación y su tramitación, los conceptos legales y las herramientas de la ordenación para un correcto desarrollo, así como las diferentes escalas de trabajo. Por otra parte, la asignatura tiene un carácter práctico o de taller, donde se desarrollan los trabajos de planeamiento en base a los conocimientos teóricos adquiridos. Se plantean tres objetivos básicos en este taller, el primero, la consolidación de los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores como proceso de enseñanza-aprendizaje del urbanismo. El segundo, el reconocimiento por parte del alumno/a de los problemas de la ciudad y su posicionamiento desde el punto de vista de la planificación como paso decisivo del urbanismo. El tercero, la reflexión de los apartados anteriores como crítica a la actual situación de la ciudad: la ciudad genérica, la ciudad funcional, la ciudad con identidad, con un posicionamiento expreso por parte del alumno/a ante el contexto del ámbito de trabajo y el proyecto presentado.

Enlace a la web de docencia del área de Urbanística y Ordenación del Territorio:  https://web.ua.es/docenciaurbanismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT-16 : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-31 : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-46T : Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-58 : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE-59 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.
 • CE-61 : Coneixement de la taxació de béns immobles.
 • CE-62 : Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Aptitud para el manejo de las herramientas técnicas del desarrollo del urbanismo.
• Conocimiento de las diferentes herramientas para la ejecución de los documentos de planeamiento.
• Conocimiento de los diferentes tipos de planes según la legislación urbanística valenciana.
• Capacidad para la ejecución de proyectos de planeamiento según las exigencias técnicas, urbanísticas y legislativas.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35544
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix