Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura tiene por objeto facilitar al alumno/a las herramientas técnicas y normativas para traducir y proyectar la ciudad en el documento de ordenación, mediante el soporte urbanístico que desarrolla la legislación urbanística en el campo del planeamiento fundamentalmente. Urbanismo 6 supone un cambio en la continuidad de las materias impartidas por las anteriores asignaturas de urbanismo, el nuevo planteamiento es el conocimiento y ejercicio del planeamiento como herramienta y disciplina para la ejecución del urbanismo. Por lo tanto una vez tenidos los conocimientos suficientes de urbanismo, la asignatura aborda la forma para llevarse a efecto mediante los diferentes tipos de planes.

La asignatura tiene un doble carácter, uno teórico, en donde es fundamental el conocimiento de los diferentes tipos de planes: su función y determinaciones, su documentación y su tramitación, los conceptos legales y las herramientas de la ordenación para un correcto desarrollo, así como las diferentes escalas de trabajo.

Por otra parte, la asignatura tiene un carácter práctico o de taller donde se desarrollan los trabajos de planeamiento en base a los conocimientos teóricos adquiridos. Se plantean tres objetivos básicos en este taller, el primero, la consolidación de los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores como proceso de enseñanza-aprendizaje del urbanismo. El segundo, el reconocimiento por parte del alumno/a de los problemas de la ciudad y su posicionamiento desde el punto de vista de la planificación como paso decisivo del urbanismo. El tercero, la reflexión de los apartados anteriores como crítica a la actual situación de la ciudad: la ciudad genérica, la ciudad funcional, la ciudad con identidad, con un posicionamiento expreso por parte del alumno/a ante el contexto del ámbito de trabajo y el proyecto presentado.

Enlace a la web de docencia del área de Urbanística y Ordenación del Territorio:  https://web.ua.es/docenciaurbanismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE : Coneixement de la taxació de béns immobles.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • CE : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE : Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Aptitud para el manejo de las herramientas técnicas del desarrollo del urbanismo.
• Conocimiento de las diferentes herramientas para la ejecución de los documentos de planeamiento.
• Conocimiento de los diferentes tipos de planes según la legislación urbanística valenciana.
• Capacidad para la ejecución de proyectos de planeamiento según las exigencias técnicas, urbanísticas y legislativas.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35544
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix