Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

More information about the subject, each unit's profiles and updates here:

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT.10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT.8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT.19 : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT.27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT.29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.43T : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE.48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE.50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE.51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE.52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.54 : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE.56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE.57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

-Ability to select highly heterogeneous areas of useful work for architectural manipulation

- Ability to incorporate the work of others approaches for questioning and redefinition, as well as to formulate their own

-Ability to build partnerships and propose disagreements with the professional fields or knowledge

-Commitment in building frameworks for discussion

-Ability for the instrumental test and the detection of opportunities for application

-Ability to develop architectural purposeful lines that reinforce an ethical and ecosystem commitment towards the Architectural Project.

-Degree of confidence obtained on action strategies

-Each of these general objectives are broken down into different particular sub-objectives, derivatives of each of the exercises.

 

 

General

Code: 35542
Lecturer responsible:
GISBERT ALEMANY, ESTER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL PROJECTS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught