Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Urban Planning 5 belongs to the Urban Design and Regional Planning Unit. The subject is offered during the second semester of the fourth year of the Bachelor’s Degree in Fundamentals of Architecture.

This module is focused on the design of urban projects in contemporary cities considering a complex approach to nowadays cities reality.

More information related to the itinerary in the field of Urban and Regional Planning, teaching activities and materials can be found at https://web.ua.es/docenciaurbanismo

Related information about deadlines and other events in this calendar

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT.1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT.9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT.19 : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT.23 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Inherent transversal Competences:>>Entrepreneurship Capability System

 • CT.30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Inherent transversal Competences:>>Leadership System

 • CT.32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE.45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE.60 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

 • Introduce the students to the understanding of a complex urban design. 
 • Explore the foundations of urban projects by consulting urban project references related to intervention and regeneration in contemporary cities.
 • Identify challenges and potential urban problems in specific areas of contemporary cities
 • Design intervention strategies and make urban design proposals

 

 

General

Code: 35539
Lecturer responsible:
NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: URBAN DESING AND REGIONAL PLANNING UNIT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught