Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

Urban Planning 3 is the third subject in the field of Urbanism that is taught in the overall teaching program of the Degree in Fundamentals of Architecture. It is a compulsory subject that takes place during the third year second semester (https://web.ua.es/docenciaurbanismo).

Students enrolled in Urban Planning 3 have previously completed Urban Planning 1, which consists of an introduction to the study of the city and Urban Planning 2, which focuses on the study and design of public space and are therefore familiar with both the city scale and the human scale. Urban Planning 3 focuses on the intermediate scale, particularly on the analysis and design of residential neighborhoods, with an emphasis on best practices in urban sustainability.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT.14 : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT.1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT.8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT.9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT.17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT.25 : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.43T : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE.44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE.45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE.48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE.51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE.52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

** THE FOLLOWING CONTENT IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

The overall objective of Urban Planning 3 is to provide students with theoretical and practical knowledge on the design of the city’s residential space taking into account the compositional and environmental factors.

The theoretical element of Urban Planning 3 comprises three main sections that introduce concepts, criteria, and strategies for urban sustainability practices that provide support to the development of the two main practical assignments of the course. The first one consists of the selection and thorough analysis of a potential site for requalification (urban void) or regeneration (existing fabric); and the second consists of the development of a residential neighbourhood project proposal, taking into consideration urban sustainability criteria.

The specific objectives of each theoretical modules are:

 

Module 1.

[O1] Familiarize students with the subject's scale: the neighbourhood scale

[O2] Introduce students to the concept and definition of sustainable developments

[O3] Explain and exemplify the main differences between residential neighbourhoods (monofunctional) and mixed-use neighbourhoods.

[O4] Explain the selection criteria for a project area taking into account issues relating to location, continuity, and relationship with the existing urban fabric.

Competencies: CG-3, CG-5, CG-7, CB-2, CB-3, CB-4, CT-1, CT-9, CT-14 (IC), CT-17 (IM), CT-18 (IM), CT-25 (II), CE-36T, CE-42T, CE-53, CE-55

 

Module 2.

[O5] Familiarize students with urban sustainability indicator rating systems

[O6] Explain the functional organization of three-level urbanism and its advantages

[O7] Familiarize students with the concepts of connectivity, density, compactness, and urban complexity and explain why their role in achieving sustainable developments.

[O8] List and illustrate the types and hierarchy of road networks

[O9] List and illustrate the types and hierarchy of the open public spaces network

[O10] Explain best practices criteria for designing pedestrian-friendly streets and public spaces that promote walking and social behaviors

 Competencies: CG-3, CG-5, CG-7, CB-2, CB-3, CT-1, CT-9, CT-14 (IC), CT-17 (IM), CT-18 (IM), CT-20 (IM), CT-25 (II), CT-28 (IS), CE-34T, CE-36T, CE-37T, CE-38T, CE-40T, CE-45T

 

Module 3


[O11] Explain and illustrate passive strategies for ensuring thermal comfort in public spaces 

[O12] Motivate and guide students in the search for active, innovative, and appropriate strategies for the geographical and local context of their project.

Competencies: CG-3, CG-5, CG-7, CB-4, CT-1, CT-8, CT-9, CT-14 (IC), CT-17 (IM), CT-18 (IM), CT-20 (IM), CT-25 (II), CT-28 (IS), CE-34T, CE-35T, CE-37T, CE-38T, CE-40T, CE-45T, CE-52

 

 

General

Code: 35529
Lecturer responsible:
SERRANO ESTRADA, LETICIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: URBAN DESING AND REGIONAL PLANNING UNIT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught