Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Urbanismo 2 es la segunda asignatura obligatoria en materia de Urbanística del itinerario docente del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Se imparte durante el primer cuatrimestre del tercer curso de la titulación. (https://web.ua.es/docenciaurbanismo). 

Se trata de una asignatura monotemática que se centra en el análisis y proyecto del espacio público urbano. En continuación a Urbanismo 1, que aborda una introducción a la ciudad y sus partes, Urbanismo 2 se centra en el espacio público, sobre todo desde la escala humana, estudiando aspectos físicos y perceptuales clave para fomentar la vitalidad del entorno urbano. Se adoptan distintas metodologías de análisis que permiten realizar una aproximación completa y compleja del significado y las cualidades del espacio libre de la ciudad. Se aportan claves teóricas y metodológicas, así como criterios y estrategias necesarias para abordar el análisis y proyecto del espacio público.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-23 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE-44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE-45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE-50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE-51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE-53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

En términos generales, la asignatura Urbanismo 2 ofrece, en la trayectoria del aprendizaje en urbanismo del Grado en Fundamentos en Arquitectura, una aproximación teórica, metodológica y práctica, al análisis y diseño del espacio público a escala humana, haciendo hincapié en las características físicas que son clave para la vitalidad urbana.

La parte teórica comprende cuatro bloques temáticos que van introduciendo conceptos, conocimientos, técnicas y herramientas que acompañan el desarrollo de las dos partes prácticas, una que consiste en el análisis de un espacio público de éxito y otra en la que se desarrolla un proyecto de intervención del espacio urbano.

Los Objetivos Específicos [O] para cada uno de los cuatro bloques temáticos son:

 

Bloque 1

[O1] Indagar en ideas y conceptos preconcebidos acerca del espacio público

[O2] Situar al estudiante en el contexto actual del espacio público a partir de establecer enlaces con experiencias previas y plantear cuestiones de reflexión sobre la responsabilidad del arquitecto en el diseño de espacios públicos de éxito

[O3] Motivar al estudiante para el nuevo conocimiento, incidiendo en la importancia del diseño del espacio público en la vitalidad urbana

[O4] Explicar la definición y funciones del espacio público

[O5] Exponer las diferencias entre los distintos tipos y morfologías de espacios libres en la ciudad

 Competencias: CB-2, CT-2, CE-53 (BP), CE-55 (BP)

 

Bloque 2

[O6] Sensibilizar a los estudiantes sobre las características, capacidades y limitaciones humanas que influyen en la experiencia del entorno

[O7] Explicar las cuestiones físicas y perceptuales que son clave para la propiciar la concurrencia y estancias prolongadas en el espacio

 Competencias: CB2, CB3, CT-2, CT-4, CT-17 (IM), CT-10 (IC), CE-34T (BP), CE-35T (BP), CE-50 (BP)

 

Bloque 3

[O8] Explicar los métodos y fuentes tradicionales y contemporáneos para obtener información acerca del espacio público para su análisis y proyecto

[O9] Familiarizar al estudiante con criterios específicos para el diagnóstico de la vitalidad del espacio público y estrategias para el diseño de espacios socialmente activos

Competencias: CG-3, CG-7, CB-4, CT-2, CT-4, CT-6, CT-8, CT-23 (IT), CT-17 (IM), CT-10 (IC), CT-30 (SCE), CE-34T (BP), CE-35T (BP), CE-42T (BP)

 

Bloque 4

[O10] Proporcionar pautas para seleccionar y analizar proyectos de referencia, tomando en cuenta su impacto a distintas escalas: ciudad, distrito, barrio, ámbito estricto y objeto

[O11] Orientar al estudiante en el proceso de reflexión y selección de estrategias de diseño y toma de decisiones para realizar un proyecto de espacio público de éxito

Competencias: CB2, CB-3, CT-2, CT-4, CT-17 (IM), CT-18 (IM), CT-10 (IC), CT-30 (SCE), CE-35T (BP), CE-35T (BP), CE-37T (BP), CE-40T (BP), CE-45T (BP), CT-23 (IT)

 

 

Dades generals

Codi: 35524
Professor/a responsable:
SERRANO ESTRADA, LETICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix