Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANISME 2

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Urbanismo 2 es una asignatura obligatoria que se desarrolla durante el primer cuatrimestre del tercer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Se trata de una asignatura monotemática que se centra en el estudio y proyecto del espacio público urbano. En continuación a Urbanismo 1, que aborda fundamentalmente una introducción a la ciudad y sus partes, y como paso previo a Urbanismo 3, que se centra en las unidades residenciales y la escala de barrio, en Urbanismo 2 se estudia el espacio público desde la escala humana, utilizando distintas metodologías de análisis que permiten realizar una aproximación completa y compleja del significado y las cualidades del espacio libre de la ciudad. Se aportan claves teóricas y metodológicas, así como criterios y estrategias necesarias para abordar el análisis y proyecto del espacio público.

Calendario

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-23 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE-44T : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE-45T : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE-50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE-51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE-53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE-55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE-57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

En términos generales, la asignatura Urbanismo 2 ofrece, en la trayectoria del aprendizaje en urbanismo del Grado en Fundamentos en Arquitectura, una aproximación teórica, metodológica y práctica, al análisis y diseño del espacio público a escala humana, haciendo hincapié en las características físicas que son clave para la vitalidad urbana.

La parte teórica comprende cuatro grandes bloques temáticos que van introduciendo conceptos, conocimientos, técnicas y herramientas que acompañan el desarrollo de las dos partes prácticas, una que consiste en el análisis de un espacio público de éxito y otra en la que se desarrolla un proyecto de intervención del espacio urbano.

Los Objetivos Específicos [O] para cada uno de los cuatro bloques temáticos son:

 

Bloque 1

[O1] Indagar en ideas y conceptos preconcebidos acerca del espacio público

[O2] Situar al estudiante en el contexto actual del espacio público a partir de establecer enlaces con experiencias previas y plantear cuestiones de reflexión sobre la responsabilidad del arquitecto en el diseño de espacios públicos de éxito

[O3] Motivar al estudiante para el nuevo conocimiento, incidiendo en la importancia del diseño del espacio público en la vitalidad urbana

[O4] Explicar la definición y funciones del espacio público

[O5] Exponer las diferencias entre los distintos tipos y morfologías de espacios libres en la ciudad

 Competencias: CB-2, CT-2, CE-53 (BP), CE-55 (BP)

 

Bloque 2

[O6] Sensibilizar a los estudiantes sobre las características, capacidades y limitaciones humanas que influyen en la experiencia del entorno

[O7] Explicar las cuestiones físicas y perceptuales que son clave para la propiciar la concurrencia y estancias prolongadas en el espacio

 Competencias: CB2, CB3, CT-2, CT-4, CT-17 (IM), CT-10 (IC), CE-34T (BP), CE-35T (BP), CE-50 (BP)

 

Bloque 3

[O8] Explicar los métodos y fuentes tradicionales y contemporáneos para obtener información acerca del espacio público para su análisis y proyecto

[O9] Familiarizar al estudiante con criterios específicos para el diagnóstico de la vitalidad del espacio público y estrategias para el diseño de espacios socialmente activos

Competencias: CG-3, CG-7, CB-4, CT-2, CT-4, CT-6, CT-8, CT-23 (IT), CT-17 (IM), CT-10 (IC), CT-30 (SCE), CE-34T (BP), CE-35T (BP), CE-42T (BP)

 

Bloque 4

[O10] Proporcionar pautas para seleccionar y analizar proyectos de referencia, tomando en cuenta su impacto a distintas escalas: ciudad, distrito, barrio, ámbito estricto y objeto

[O11] Orientar al estudiante en el proceso de reflexión y selección de estrategias de diseño y toma de decisiones para realizar un proyecto de espacio público de éxito

Competencias: CB2, CB-3, CT-2, CT-4, CT-17 (IM), CT-18 (IM), CT-10 (IC), CT-30 (SCE), CE-35T (BP), CE-35T (BP), CE-37T (BP), CE-40T (BP), CE-45T (BP), CT-23 (IT)

 

 

Dades generals

Codi: 35524
Professor/a responsable:
SERRANO ESTRADA, LETICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix