Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las enseñanzas propuestas por el Área de Proyectos Arquitectónicos se agrupan en 9 asignaturas dispuestas a lo largo de todos los cursos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. En su conjunto, constituyen la espina dorsal en la formación del/a arquitecto/a.
Conforme a los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, la pedagogía de Proyectos Arquitectónicos desarrolla un método de enseñanza centrado en el aprendizaje del alumnado con atención individualizada. A través del Taller de Proyectos cada estudiante va imbricando sus intereses personales en los objetivos y sistemáticas propuestos por los enunciados de cada Taller. Este proceso potencia la investigación y el trabajo personal como las bases sobre las que cada estudiante construye una metodología que conlleva la idea de "educación a lo largo de toda la vida".

En el blog de proyectos arquitectónicos se puede encontrar información actualizada sobre el día de día del área. En especial, los temas que se desarrollarán en cada uno de los grupos/talleres que componen la asignatura. Estos temas arrancan de las distintas sensibilidades y líneas de investigación de cada unx de lxs profesorxs adscritos a cada grupo:

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

Antes de realizar la matrícula para el curso 2018/2019, se aconseja a lxs estudiantes estudiar en este blog los temas propuestos por cada grupo para elegir de manera rigurosa el grupo donde quiere cursar la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CT : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

A lo largo del curso, los estudiantes deberán APRENDER A:

1/ Movilizar los afectos y recursos interpersonales en beneficio del conjunto del grupo, de la marcha del trabajo y de mi propia formación como arquitectx

2/ Conocer y participar del recorrido formativo y de las actividades colectivas que se realicen desde la materia en su distribución por los diferentes cursos hasta llegar al Proyecto Fin de Grado.

3/ Promover transformaciones de la realidad y procesos creativos colectivos de acuerdo a sus propias motivaciones, valores y opiniones, dentro de las temáticas trabajadas, evidenciando la relación de sus propuestas con entornos sociales y profesionales específicos.

4/ Conocer y ensayar el carácter integrador de la materia de proyectos arquitectónicos, reflejando la utilidad o eficacia de las distintas competencias que va adquiriendo en las diferentes materias, y su carácter vocacional desarrollando su autonomía y sentando las bases de su Proyecto Teórico Personal que seguirá desarrollándose en los siguientes cursos.

5/ Interpretar la dimensión ética y política del proyecto arquitectónico y dejarse enseñar por el mundo y sus habitantes, los proyectos deben articular en los propios procesos arquitectónicos este aprendizaje y mostrar el afecto y cuidado con que se trata a los distintos implicados en él.

6/ Desarrollar su creatividad entendida como lo que es capaz de accionar las potencialidades virtuales de los materiales y situaciones del entorno construido, por tanto, el alumno aprenderá a activar la realidad de formas creativas.

7/ Vincularse a las formas de trabajo y a los relatos de distintos referentes en la historia de la arquitectura y otras profesiones creativas, practicándolas y adaptándolas sus propios objetivos para desarrollar metodologías de trabajo creativo individual y colectivamente

8/ Explicitar sus distintas metodologías, prácticas y referentes para su puesta en común en el aula y entre los distintos grupos de forma que, en común, se construya una visión panorámica de las propuestas docentes en la materia para organizar y elegir entre la oferta disponible durante los siguientes cursos de proyectos.

9/ Mostrar los valores e intereses del proyecto en los distintos formatos de presentación trabajados, concretando los procesos de construcción del entorno con calidad tanto en las presentaciones orales y/o performativas, como en los medios gráficos y/o audiovisuales. Mostrando su capacidad para transmitir ideas y evidenciar el conocimiento adquirido con buenas argumentaciones y una correcta referenciación, estilo, ortografía y estructura.

10/ Desarrollar y definir propuestas de entornos construidos, en diferentes frentes: el de los sistemas materiales (estructuras, instalaciones, interiorismo y mobiliario), el de la gestión programática (usabilidad, movimientos, concatenaciones de utilizaciones, adaptabilidad) y dimensional (las dimensiones deben estar ajustadas cuantitativamente para un uso adecuado de los recursos y cualitativamente para su puesta en uso).

 

 

 

Dades generals

Codi: 35511
Professor/a responsable:
MARCOS TORRO, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix