Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

*** LÉASE CON ATENCIÓN TODA LA GUÍA DE LA ASIGNATURA. ¡ES LA ÚNICA LECTURA OBLIGATORIA DEL CURSO! ***

Física Aplicada 1 es una asignatura de carácter básico del grado en Fundamentos de la Arquitectura. Consta de 6 ECTS. Conforma, junto con la asignatura de Física Aplicada 2, básica de 2º curso, una introducción a los principios fundamentales de la Física y a sus aplicaciones en el campo de la Arquitectura. Representa la base conceptual sobre la que se apoyan muchas asignaturas de la carrera (por ejemplo, todas las de Estructuras).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-7 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
 • CE-8 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
 • CE-9 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE-22 : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

*** LÉASE CON ATENCIÓN TODA LA GUÍA DE LA ASIGNATURA. ¡ES LA ÚNICA LECTURA OBLIGATORIA DEL CURSO! ***

Se persiguen los objetivos siguientes:

 1. Saber manejar magnitudes y unidades correctamente, además de ser capaz de plantear estimaciones cuantitativas de órdenes de magnitud en ámbitos diversos.
 2. Adquirir un conocimiento conceptual y una comprensión adecuadados de los principios fundamentales de la dinámica, de la geometría de masas y de la estática.
 3. Ser capaz de resolver problemas básicos relacionados con situaciones reales potencialmente interesantes en el futuro ámbito profesional del estudiante de arquitectura mediante la aplicación de principios y relaciones fundamentales.
 4. Conocer y saber utilizar las técnicas básicas de tratamiento de datos experimentales.
 5. Conseguir las competencias especificadas para la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 35505
Professor/a responsable:
CAMPO BAGATIN, ADRIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix