Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de Fonaments Matemàtics 1 s'ha situat en el primer semestre del primer curs perquè els seus coneixements constitueixen una eina per al millor desenvolupament d'altres matèries.

En aquest cas, es fa especial èmfasi en els elements fonamentals del càlcul diferencial i integral de funcions d'una variable real.

Els seus continguts, serveixen de base a altres disciplines i al millor desenvolupament de l'assignatura de Fonaments Matemàtics 2.

A més, s'inclouen elements de l'àlgebra matricial, anàlisi vectorial i geometria des del punt de vista analític.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-11 : Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.
 • CE-3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE-5 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE-7 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Els continguts impartits en la matèria de Fonaments Matemàtics 1 serveixen, d'una banda, de base per al desenvolupament d'altres disciplines i, d'una altra, aporten una formació bàsica d'elements matemàtics necessària per al coneixement dels models físics.
En un primer bloc es consideren els dos conceptes bàsics del càlcul infinitesimal per a la construcció de models, la derivada i la integral. Per a aquests conceptes fonamentals, l'objectiu principal és l'aplicació del concepte de derivada com a raó de canvi i el concepte d'integral per al càlcul d'àrees i volums. L'ús de tots dos conceptes i les seues aplicacions constitueixen una eina fonamental, el desenvolupament de la qual pot realitzar-se amb l'ajuda de programari computacional.
En un segon bloc l'objectiu principal és el coneixement d'elements de l'àlgebra vectorial i matricial que permeten un millor desenvolupament d'altres disciplines.
L'estudi analític i pràctic dels continguts del programa es complementa amb l'ús de programari computacional, eina que permetrà un millor aprenentatge i aplicació dels continguts.

 

 

Dades generals

Codi: 35504
Professor/a responsable:
VILLACAMPA ESTEVE, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix