Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En la asignatura Dibujo 1 se imparten los conocimientos básicos necesarios para la representación y comunicación de la arquitectura. Tiene un carácter de formación en los conceptos fundamentales del lenguaje arquitectónico, cuyo objetivo es la descripción y expresión de los objetos arquitectónicos tridimensionales en representaciones bidimensionales utilizando los sistemas, modos de presentación y los códigos gráficos adecuados. Dibujo 1 se concibe como un curso en el que la representación a mano alzada (que proporciona con una mayor inmediatez la adquisición de los conocimientos conceptuales básicos) mediante la realización de croquis, es el aspecto más importante. El curso tiene también una parte de dibujo con ordenador en 2D para la realización de dibujos a escala (puestas a escala y axonometrías). El aprendizaje en Dibujo 1 continúa en el segundo semestre con la asignatura de Dibujo 2, en donde se profundiza en la utilización de medios digitales. Posteriormente, en Dibujo 3 (cuarto semestre), se profundiza en en los temas de modelizado y renderizado.  

La asignatura de Dibujo 1 tiene una relación muy estrecha con Geometría para la Arquitectura, que se imparte también en el primer semestre y forma parte del conjunto de seis asignaturas correspondientes al Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que se imparten durante los 4 primeros semestres del Grado. Este bloque de asignaturas tiene una importante relación con el área de proyectos, pues establece los instrumentos y medios gráficos necesarios para la representación y proyecto de la arquitectura. También existe una relación, en el aspecto de la representación gráfica, con asignaturas de otras áreas, como las de urbanismo, construcción o estructuras. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT-15 : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT-21 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE-1T : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE-2T : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
 • CE-6 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE-18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJETIVOS GENERALES
O-1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
O-3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
O-5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
O-7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES
(saber, conocer)
1. Conocer las posibilidades del dibujo a mano alzada como instrumento para el conocimiento, comunicación e ideación del objeto arquitectónico.
2. Conocer la importancia de la proporción en el dibujo a mano alzada de arquitectura.
3. Conocer los códigos gráficos para la representación arquitectónica.
4. Conocer las funciones y objetivos del Sistema Diédrico y del Axonométrico para la representación de la Arquitectura.
5. Saber cuál es el nivel de abstracción/definición adecuados para trabajar a cada escala.
6. Saber elegir las vistas generales y detalles necesarios para definir un objeto arquitectónico.
7. Saber seleccionar las vistas más significativas para la representación de una arquitectura.
8. Conocer las posibilidades de la expresión gráfica para los procesos de ideación arquitectónica
9. Conocer, a nivel básico, la historia y evolución de la representación arquitectónica.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
(saber hacer, destrezas a adquirir)
1. Saber identificar y expresar las proporciones y características formales y espaciales de la arquitectura por medio del croquis y la toma datos.
2. Saber elegir el sistema de representación idóneo para cada uno de los objetivos informativos (descriptivo, perceptivo y cognoscitivo).
3. Saber utilizar las variables gráficas y su combinación con las cotas, los títulos y las leyendas para la representación de la arquitectura.
4. Saber utilizar las técnicas para la representación a mano alzada de la arquitectura.
5. Saber utilizar los procedimientos manuales para la representación escalada (diédrica y axonométrica) de la arquitectura.
6. Saber utilizar y combinar las diferentes escalas en el proceso de representación (esquemas, vistas generales, detalles).
7. Saber aplicar los códigos gráficos adecuadamente en función de la escala de representación.
8. Saber aplicar los sistemas de representación, los modos concretos de presentación y las técnicas gráficas adecuadas para la expresión de un objeto arquitectónico o de una ideación gráfica arquitectónica
9. Saber aplicar técnicas de levantamiento gráfico como instrumento para la intervención en el patrimonio arquitectónico y su catalogación.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES
(habilidades sociales)
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Rigor
3. Capacidad de gestión de la información
4. Sensibilidad estética
5. Creatividad
6. Iniciativa y espíritu emprendedor

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35503
Professor/a responsable:
MARTINEZ IVARS, CARLOS SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix