Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

RELACIÓN CON EL RESTO DE ASIGNATURAS DEL ÁREA

La asignatura "Geometría para la Arquitectura" se situa en el plan de estudios en el primer semestre del primer curso porque sus conocimientos constituyen la base para el resto de materias del área "Expresión Gráfica para el Dibujo".

Es la asignatura con mayor carga teórica de toda el área de conocimiento "Expresión Grafica Arquitectónica" y aborda los conocimientos básicos de los sistemas de representación utilizados en arquitectura y de la geometría de las formas elementales, especialmente en lo relativo a la representación diédrica y axonométrica que son fundamentales para la asignatura "Diujo 1", con la que deberá ir coordinada ya que se imparten ambas en el primer semestre.

De igual modo proporcionará conocimientos básicos sobre perspectiva cónica y sombras para cursar "Dibujo 2"  y "Análisis e Ideación gráfica 1", de segundo semestre, así como "Análisis e Ideación gráfica 2" de tercer semestre y finalmente "Dibujo 3" de cuarto semestre, en la que se profundizará en el tema de generación de formas con medios exclusivamente infográficos. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Specific Competences:>>Preparatory Block

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • CE : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 35500
Lecturer responsible:
MAESTRE LOPEZ-SALAZAR, RAMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL GRAPHIC EXPRESSION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught