Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

RELACIÓN CON EL RESTO DE ASIGNATURAS DEL ÁREA

La asignatura "Geometría para la Arquitectura" se situa en el plan de estudios en el primer semestre del primer curso porque sus conocimientos constituyen la base para el resto de materias del área "Expresión Gráfica para el Dibujo".

Es la asignatura con mayor carga teórica de toda el área de conocimiento "Expresión Grafica Arquitectónica" y aborda los conocimientos básicos de los sistemas de representación utilizados en arquitectura y de la geometría de las formas elementales, especialmente en lo relativo a la representación diédrica y axonométrica que son fundamentales para la asignatura "Diujo 1", con la que deberá ir coordinada ya que se imparten ambas en el primer semestre.

De igual modo proporcionará conocimientos básicos sobre perspectiva cónica y sombras para cursar "Dibujo 2"  y "Análisis e Ideación gráfica 1", de segundo semestre, así como "Análisis e Ideación gráfica 2" de tercer semestre y finalmente "Dibujo 3" de cuarto semestre, en la que se profundizará en el tema de generación de formas con medios exclusivamente infográficos. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • CE : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir el desarrollo de visión espacial que permita la concepción de formas y volúmenes en el espacio, necesario para la profesión de arquitecto.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura:
Conocer los tipos de sistemas de representación.
Conocer las leyes que rigen los diferentes sistemas de representación.
Conocer la geometría de las sombras como complemento de los sistemas de representación arquitectónica.

Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies:
Conocer la clasificación de las formas.
Conocer la estructura geométrica de las superficies simples.
Saber representar la superficie del terreno.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Del bloque temático I: Sistemas de representación de la arquitectura:
Representar mediante proyecciones en dos dimensiones, con exactitud, los objetos que tienen tres.
Deducir de la representación bidimensional de los objetos, sus formas, medidas y posiciones relativas en el espacio.
Aplicar los conceptos de sombras a figuras geométricas básicas, en los diferentes sistemas de representación.

Del bloque temático II: Estructura geométrica y representación de las superficies:
Aplicar los conocimientos a la representación de las formas arquitectónicas.
Representar las distintas figuras geométricas simples utilizadas en arquitectura.
Diseñar modificaciones sobre la superficie del terreno.

 

 

Dades generals

Codi: 35500
Professor/a responsable:
MAESTRE LOPEZ-SALAZAR, RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix