Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

CONTEXT

This subject will push out us into the wide world of the Project Management. But for do it so, we should start for doing ourself some necessary questions…

1. What is a Project?
2. What is, therefore, Project Management?
3. What is the difference between Project Management and Construction Management?

A first reflection on this issue will lead us to the conclusion that if we do not have a complete and coordinated Project, with a controlled data match, where it meets the minimum of formal orders, the technical requirements and necessary understanding it will be no possible to manage a Project.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT.11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT.3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT.7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT.27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Inherent transversal Competences:>>Leadership System

 • CT.32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE.12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE.13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE.17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE.18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE.19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.59 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

OBJETIVES

The general objective of the subject is to create an environment so that the student acquires the necessary criteria, skills and abilities that allow him to know the process by which is developed in Project Management and, consequently, can carry out the risk analysis of a Project and then be able to establish what Project remedies are necessary to minimize those ones. The progressive acquisition of knowledge aims at training students for professional development, based on both academic and professional competencies.

For this purpose, the following partial objectives are proposed:

1. That the student acquires knowledge about the PRACTICAL ASPECTS about the professional practice of Project Management.
2. That the student acquires necessary knowledge for the MANAGEMENT AND COORDINATION of the professional work in terms of Project Management.
3. That the student knows the PROCESS that is produced during the Management of a Project and/or its Construction.
4. That the student knows the current regulations which affect his/her professional practice.
5. That the student makes contact with the COMPETENCES that includes his/her training and his/her professional possibilities.
6. That the student knows the professional RESPONSIBILITIES of the agents involved in the Building Scope.
7. That the student be introduced into the risk analysis offered by a Project: acquiring RISK ANTICIPATION criteria and protocols (such as Measurement, Terms of Use, Basic Documents, Specific Regulations, etc.) that are used in the Professional Practice in order to allow the economic and temporary SETTLEMENT of a Project or Construction, and so, it could be carried out under the required terms.
8. That the student knows the figure of the Project Manager as an EXPERT-ADVISOR within the Construction Scope, making an approaching ANALYSIS and its subsequent STARTUP to obtain the economic and temporary settlement established since the beginning of the Process.
9. That the student makes contact with the development of a TEAMWORK.

 

 

 

General

Code: 20563
Lecturer responsible:
RUIZ CACERES, JOSE ANGEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL GRAPHIC EXPRESSION
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6

Study programmes where this course is taught