Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Esta asignatura tiene un carácter optativo y se encuentra situada en el segundo semestre de 4º curso del plan de estudios del grado en Arquitectura Técnica (antes Ingeniería de Edificación). Es recomendable que el alumno que se matricule de la asignatura haya superado un mínimo de 120 créditos.

Durante la realización de las prácticas en empresa, el estudiante deberá estar bajo el contrato de un seguro para su protección en caso de cualquier incidente. Para aquellos alumnos menores de 28 años, dicho seguro va intrínseco con la matriculación. En cambio, para los alumnos de 28 años o más no va asociado a la matrícula, por lo que deberá seleccionarse en el proceso de matriculación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

Specific Competences (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E3 : Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E36 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral
 • E37 : Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E38 : Conéixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció Calcular el preu del sòl
 • E8 : Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

SPECIFIC COMPETENCE E37: Apply the knowledge, capabilities and skills acquired, putting students in touch with business and professional reality, completing and complementing their theoretical education with practical experience. This competence is only linked to the optional matter Work Experience.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

No data

 

 

General

Code: 16037
Lecturer responsible:
MORA GARCIA, RAUL TOMAS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught