Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En l'actual context de la Qualificació i la Certificació energètica, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, té publicats diversos programes informàtics, qualificats com a "Documents Reconeguts", que estableixen els procediments generals per a la Certificació Energètica d'Edificis nous i existents. Aquest procediment General es realitza a través del programa conegut com a EINA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC).

El Programa informàtic HULC és una eina informàtica promoguda pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través del IDAE, i pel Ministeri de Foment, que permet, d'una banda comprovar que les edificacions compleixen amb els límits establerts dels documents bàsics DB-HE-0 i DB-HE-1, així com obtenir la certificació d'eficiència energètica d'un edifici, tant en la seva fase de projecte com de l'edifici acabat. el programa consta de les eines informàtiques per a una utilització més fàcil per l'usuari.

A més, i com a resultat de l'aparició del RD 235/2013, també han sorgit programes de Certificació Energètica per a edifici existent, a través de procediments simplificats. Aquests programes, que també són "Documents Reconeguts", són els programes CE3, CE3X i CERMA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne conegui de forma suficient els diferents programes informàtics considerats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, com a Documents Reconeguts, i que són utilitzats per comprovar els compliments de l'els documents bàsics DB-HE-0 i DB-HE-1, així com la Certificació de l'Eficiència Energètica dels Edificis.

Aquests programes són HULC, per a edifici nou i existent. Programa considerat com a "programa informàtic de referència" en el Procediment General per a la Certificació Energètica d'Edificis en Projecte i acabat.

Els altres programes informàtics que es tindran en compte en l'assignatura seran aquells definits com a "Documents Reconeguts" per al Procediment Simplificat per a la Certificació Energètica d'edificis existents. Aquests programes són el CE3X, CE3 i CERMA.

 

 

Dades generals

Codi: 16036
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix