Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECT MANAGEMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En los últimos años, los cambios en los mercados, exceso de oferta, mayores exigencias de los clientes, mayor competencia, desarrollo tecnológico, globalización, etc., crean a las empresas la necesidad de una nueva filosofía de gestión. Los nuevos retos que la sociedad plantea a los profesionales exigen una mejora continua en el desempeño de sus funciones. Centrándonos en el sector de la Edificación, existe una gran necesidad de profesionalizar sus actuaciones y decisiones empresariales. La figura del Director de Proyecto, Gestor de Proyecto, Project Manager, asumiendo la Dirección Integrada del Proyecto (DIP), es por tanto, clave y fundamental en la toma de decisiones.

El modelado de información para la edificación es un proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones. Este proceso produce el modelo de información del edificio (BIM) que abarca la geometría y todos los datos del edificio.

El uso de BIM (Building Information Modeling) en los agentes que intervienen en el sector de la edificación es cada vez mayor. En el caso del Project Manager (PM) su uso es importante en todas las fases de obra, desde el inicio hasta el final, ayudando al PM a desarrollar su labor profesional, realizando una coordinación y control eficaz de los agentes intervinientes, orientándoles en el desempeño de sus funciones.

La aplicación de la nueva tecnología y procesos BIM en el ámbito del Project Management para la gestión, la planificación, los costes y el control de ejecución de proyectos supone un aumento de la eficacia en el desempeño de sus funciones en el sector de la edificación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

 

Competències específiques (CE)

 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18 : Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E22 : Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer d'edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E5 : Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA E36: Prendre decisions sobre localització, inversió o edificació. Gestionar la cartera de producció de l'empresa constructora. Comprendre i gestionar el mercat de sòl. Coordinar el procés de promoció, gestionant els recursos, subcontractacions i la inversió. Capacitat de preparació de projectes immobiliaris en diferents escenaris econòmics. Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Capacitat de realitzar valoracions immobiliàries amb objectius financers segons l'Ordre Ressò/805/2003. Capacitat per a gestionar empreses immobiliàries de promoció i venda. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. Aquesta competència està vinculada únicament a la matèria optativa Gestió Inmobiliària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Dotar al estudiante de una visión global de todos los ámbitos relacionados con la Gestión Integrada de Proyectos, haciendo uso de herramientas avanzadas necesarias para ello (fundamentalmente el uso de herramientas BIM (Building Information Modeling) para la gestión, la planificación, los costes, el control de ejecución y demás ámbitos para la gestión de obras y proyectos en edificación).

 

 

Dades generals

Codi: 16034
Professor/a responsable:
MAESTRE GARCIA, EDUARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix