Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

A través de los contenidos de la asignatura se pretende dotar al alumno de una visión global de todos los ámbitos y especialidades que intervienen en un proyecto de construcción tanto por lo que se refiere a los agentes que intervienen en él y sus parcelas de responsabilidad y capacidad de organozación de los procesos productivos, como por lo que se refiere a los procedimientos y recuroso que intervienen para el desarrollo y ejecución de un proyecto.

Se potencia el conocimiento y la capacidad de comprensión del proyecto como resultado de múltiples subproyectos y procesos y se sensibiliza respecto a la necesidad de introducir sistemas de gestión profesional de los proyectos que garanticen la calidad global entendidad y dirigida a la satisfacción del usuario y del promotor.

De este modo se trata de estudiar todo el proceso evolutivo de una obra desde su concepción hasta la puesta en marcha y ocupación final, identificando cada una de sus fases e interdependencia de todos los agentes, equipos y actividades implicadas.

Se realizará una parte de organización directa de la obra en la que se colocará al alumno frente a situaciones dentro de la gestión de la obra que permitirá evidenciar los diferentes enfoques de la función "planificación y gestión de la obra" en función del quehacer desarrollado en la misma.

Se destinará buena parte del curso al aprendizaje y estudio de los sistemas de planificación significando los distintos niveles de descomposición o número de actividades según el objetivo perseguido por el planificador.

A partir de los sistemas más conocidad, se evaluarán y asignarán recursos, tiempos y dependencias entre las distintas actividades desarrollando casos prácticos completos, garantizando las premiosas exigidas por el promotor y usuarios de plazo, calidad, seguridad y coste mínimo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18 : Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E22 : Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer d'edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E5 : Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 16031
Professor/a responsable:
MAESTRE GARCIA, EDUARDO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix