Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES TÈCNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura està ubicada en el primer quadrimestre del quart curs, formant part de les matèries obligatòries. L'estudiant que la cursa adquirix una visió global dels projectes tècnics que un professional de l'Arquitectura Tècnica pot desenrotllar. Per a poder abordar l'assignatura de projectes tècnics, s'utilitzaran els coneixements adquirits en altres disciplines tècniques de la titulació que s'impartixen en altres assignatures obligatòries, com són les instal·lacions, la seguretat, la construcció, per citar algunes d'elles, que es recomana haver superat. Esta visió tècnica dels projectes, no sols s'analitza de forma aïllada, sinó que es contextualitza amb la normativa i legislació aplicable en cada cas concret.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E28 : Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introduir l'estudiant en els projectes tècnics que pot realitzar un Arquitecte Tècnic. Desenrotllar el seu sentit crític i d'observació, perquè siga capaç d'analitzar factors condicionants que li permeten desenrotllar amb èxit els projectes en què participe o elabore.

 

 

Dades generals

Codi: 16030
Professor/a responsable:
MORA GARCIA, RAUL TOMAS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix